รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.