รายชื่อนศ.
รายวิชา525308 : HEAT TRANSFER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5821525 นายธนาธิป กัณหาไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5821358 นางสาวพนิดา สุกเอียด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B5702121 นางสาวรัตนาพร ดีแป้น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
51 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B5821297 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
60 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
62 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B5809714 นายพัชรพล บัวภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
67 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
68 B5823192 นายเรวัต หนังสือ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
70 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
71 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
72 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
73 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
74 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
76 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
77 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
78 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
79 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
80 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
81 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
82 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
83 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
84 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
85 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering10
86 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
87 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering10
88 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
89 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering10
90 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
91 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
92 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
93 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering10
94 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี  Automotive Engineering10
95 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
96 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
97 B5616060 นางสาวสุปราณี ทองประมูล  Automotive Engineering10
98 B5415083 นางสาวประภารัฐ ฤทธิ์รอด  Automotive Engineering40
99 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering10
100 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
101 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
102 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ  Automotive Engineering10
103 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering10
104 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
105 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering10
106 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
107 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering10
108 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
109 B5823598 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์  Automotive Engineering10
110 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
111 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering10
112 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
113 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering10
114 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
115 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering10
116 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering10
117 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
118 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
119 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering10
120 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
121 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
122 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering10
123 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
124 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
125 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
126 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering10
127 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering10
128 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering10
129 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
130 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
131 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
132 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
133 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์  Automotive Engineering10
134 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering10
135 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
136 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering10
137 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
138 B5532858 นายธรรมนูญ วัชระมโนกานต์  Automotive Engineering10
139 B5540372 นายมูฮัมหมัดลุกมาน เจะเตะ  Automotive Engineering10
140 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
141 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
142 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
143 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  Automotive Engineering10
144 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering10
145 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
146 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก  Automotive Engineering10
147 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering10
148 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
149 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
150 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering10
151 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering10
152 B5702565 นายชนัต กุรัมย์  Automotive Engineering10
153 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
154 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering10
155 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
156 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
157 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering10
158 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering10
159 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร  Automotive Engineering10
160 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering10
161 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา  Automotive Engineering10
162 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง  Automotive Engineering10
163 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering10
164 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
165 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
166 B5719037 นายธีรพงศ์ แก้วกุดเลาะ  Automotive Engineering10
167 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
168 B5510986 นายชัยชนะ เจริญวงศ์  Automotive Engineering10
169 B5928309 นายพิริยา คู่คิด  Automotive Engineering10
170 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์  Automotive Engineering10
171 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด  Automotive Engineering10
172 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี  Automotive Engineering10
173 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร  ME10
174 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ  ME10
175 B5826308 นายวรวิทย์ ชายฮวด  ME10
176 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์  ME10
177 B5800575 นายมรกต เขตคาม  ME10
178 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ  ME10
179 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
180 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME10
181 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก  ME10
182 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME10
183 B5523634 นายกันตภัทร อาษารินทร์  ME10
184 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด  ME10
185 B5709434 นายทรงกรต จัดนอก  ME10
186 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง  ME10
187 B5928125 นายจตุพร สุรินทร์  ME10
188 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME10
189 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล  ME10
190 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์  ME10
191 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME10
192 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME10
193 B5802784 นายธนบดี ปานหมื่นไวย  ME10
194 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
195 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา  ME10
196 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย  ME10
197 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา  ME10
198 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME10
199 B5823895 นายไกรยศ วรรณา  ME10
200 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME10
201 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ  ME10
202 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส  ME10
203 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์  ME10
204 B5815678 นายปฐวี พนินทร์  ME10
205 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ  ME10
206 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME10
207 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME10
208 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข  ME10
209 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME10
210 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
211 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME10
212 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด  ME10
213 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME10
214 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง  ME10
215 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
216 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์  ME10
217 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME10
218 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี  ME10
219 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี  ME10
220 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง  ME10
221 B5815715 นายรชฏ โคตะลี  ME10
222 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี  ME10
223 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME10
224 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME10
225 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล  ME10
226 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน  ME10
227 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME10
228 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย  ME10
229 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME10
230 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์  ME10
231 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
232 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์  ME10
233 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม  ME10
234 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  ME10
235 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME10
236 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร  ME10
237 B5806652 นายวิริยะ จันทนา  ME10
238 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME10
239 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME10
240 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี  ME10
241 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ  ME10
242 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME10
243 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ  ME10
244 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ  ME10
245 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก  ME10
246 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME10
247 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME10
248 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม  ME10
249 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล  ME10
250 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า  ME10
251 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME10
252 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME10
253 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ  ME10
254 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว  ME10
255 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง  ME10
256 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์  ME10
257 B5709014 นายวัฒนชัย สมัยกลาง  ME10
258 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม  ME10
259 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME10
260 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม  ME10
261 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย  ME10
262 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  ME10
263 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME10
264 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME10
265 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม  ME10
266 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME10
267 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง  ME10
268 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME10
269 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง  ME10
270 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME10
271 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา  ME10
272 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา  ME10
273 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์  ME10
274 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์  ME10
275 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ  ME10
276 B5806928 นางสาวจิรวรรณ จุมพลเมือง  ME10
277 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล  ME10
278 B5716739 นางสาวอารีรัตน์ นุ่มรอด  ME10
279 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา  ME10
280 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์  ME10
281 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
282 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME10
283 B5412792 นางสาวจุฑามาศ สนพะเนาว์  ME10
284 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME10
285 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์  ME10
286 B5709137 นางสาวนฤมล เทอดรัตนเกียรติ  ME10
287 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ  ME10
288 B5717156 นางสาวณิชากร ดุษฎีพาณิชย์  ME10
289 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME10
290 B5617692 นางสาวเสาวลักษณ์ คำผง  ME10
291 B5707522 นางสาวศิริวิมล บุตรศรี  ME10
292 B5827824 นางสาวชลิดดา เพียมะลัง  ME10
293 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME10
294 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร  ME10
295 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์  ME10
296 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME10
297 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง  ME10
298 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
299 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME10
300 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง  ME10
301 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์  ME10
302 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME10
303 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME10
304 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์  ME10
305 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา  ME10
306 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME10
307 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME10
308 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา  ME10
309 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ  ME10
310 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME10
311 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก  ME10
312 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME10
313 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME10
314 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME10
315 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
316 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล  ME10
317 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
318 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME10
319 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย  ME10
320 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์  ME10
321 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME10
322 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช  ME10
323 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME10
324 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.