รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B5901463 นายกำพล นนแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B5917211 นายวัฒนพงศ์ ตากิ่มนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B5922604 นางสาวจรินยา ถ้ำกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B5911844 นายกฤตินันท์ จันลาวงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
37 B5820559 นายจักรพันธ์ วงค์หล่ำ  EE
38 B5800476 นายชาญวิทย์ ภู่เกิด  EE
39 B5804412 นายเรวัฒน์ ศรีษะทาน  EE
40 B5825059 นายสรัล สังขรัตน์  EE
41 B5720323 นางสาวสุดารัตน์ จรจังหรีด  CPE
42 B5720651 นายสิทธิชัย สิริฤทธิกุลชัย  CPE
43 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE
44 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering
45 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.