รายชื่อนศ.
รายวิชา618412 : ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5663576 นางสาวกานต์ เขียวอ่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5762569 นายศรายุทธ งามคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.