รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์  TCE10
2 B5716968 นายเชาวนันท์ เรืองสูรย์  TCE10
3 B5717859 นางสาวกชกร บุญเกิด  TCE10
4 B5717057 นางสาวศุภลักษณ์ กองแก้ว  TCE10
5 B5716920 นางสาวคนึงนิจ เฉียดไธสง  TCE10
6 B5711680 นางสาวนิภาพร สนณรงค์  TCE10
7 B5716944 นางสาวนิจจารีย์ ศรีทัน  TCE10
8 B5716975 นางสาวพลอยไพลิน ลีอำนาจวงศ์  TCE10
9 B5717026 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุ  TCE10
10 B5717071 นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงฤกษ์  TCE10
11 B5711581 นางสาวธมลวรรณ เทพอาษา  TCE10
12 B5711642 นางสาวจณิสตา จุมังมอ  TCE10
13 B5720972 นางสาวอัญชลีภรณ์ สิมาเล่าเต่า  TCE10
14 B5717989 นางสาวรักษณาลี คัมภิรานนท์  TCE10
15 B5707829 นายธวัชชัย ปักเคทาติ  TCE10
16 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช  TCE10
17 B5716913 นายวิทวัส เวทยะวานิช  TCE10
18 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง  TCE10
19 B5701575 นายบัณฑิต โพธิ์ศรี  TCE10
20 B5722396 นายจิรายุ คำสารีรักษ์  TCE10
21 B5724444 นายเจษฏา จำปา  TCE10
22 B5711666 นายเจษฎา บุญประคม  TCE10
23 B5712830 นายอมรเทพ ยุบลพันธุ์  TCE10
24 B5724208 นายวุฒิชัย แซ่เหล็ก  TCE10
25 B5720767 นายสรวิชญ์ หรดี  TCE10
26 B5716814 นายนัฐพนธ์ เคหฐาน  TCE10
27 B5703128 นายวัชรพล มาหาญ  TCE10
28 B5716951 นายณัฐภัทร รันสันเทียะ  TCE10
29 B5722983 นายศราวุฒิ อุ่นแก้ว  TCE10
30 B5711222 นายธีรภัทร สองเมือง  TCE10
31 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม  TCE10
32 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.