รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน  TCE
2 B5722983 นายศราวุฒิ อุ่นแก้ว  TCE
3 B5717057 นางสาวศุภลักษณ์ กองแก้ว  TCE
4 B5711642 นางสาวจณิสตา จุมังมอ  TCE
5 B5716944 นางสาวนิจจารีย์ ศรีทัน  TCE
6 B5716975 นางสาวพลอยไพลิน ลีอำนาจวงศ์  TCE
7 B5707829 นายธวัชชัย ปักเคทาติ  TCE
8 B5711581 นางสาวธมลวรรณ เทพอาษา  TCE
9 B5716968 นายเชาวนันท์ เรืองสูรย์  TCE
10 B5711222 นายธีรภัทร สองเมือง  TCE
11 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช  TCE
12 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง  TCE
13 B5712830 นายอมรเทพ ยุบลพันธุ์  TCE
14 B5724208 นายวุฒิชัย แซ่เหล็ก  TCE
15 B5717859 นางสาวกชกร บุญเกิด  TCE
16 B5716814 นายนัฐพนธ์ เคหฐาน  TCE
17 B5717989 นางสาวรักษณาลี คัมภิรานนท์  TCE
18 B5717071 นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงฤกษ์  TCE
19 B5716920 นางสาวคนึงนิจ เฉียดไธสง  TCE
20 B5711680 นางสาวนิภาพร สนณรงค์  TCE
21 B5720972 นางสาวอัญชลีภรณ์ สิมาเล่าเต่า  TCE
22 B5717026 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญปรุ  TCE
23 B5716913 นายวิทวัส เวทยะวานิช  TCE
24 B5701575 นายบัณฑิต โพธิ์ศรี  TCE
25 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม  TCE
26 B5722396 นายจิรายุ คำสารีรักษ์  TCE
27 B5724444 นายเจษฏา จำปา  TCE
28 B5711666 นายเจษฎา บุญประคม  TCE
29 B5720767 นายสรวิชญ์ หรดี  TCE
30 B5703128 นายวัชรพล มาหาญ  TCE
31 B5716951 นายณัฐภัทร รันสันเทียะ  TCE
32 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.