รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.