รายชื่อนศ.
รายวิชา617342 : FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5662456 นางสาวอันธิกา กรวยสวัสดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.