รายชื่อนศ.
รายวิชา102113 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5751242 นายธนยศ เกิดสมุทร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B5751556 นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B5655342 นายคัมภีร์ มากงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B5454709 นายภาณุวัฒน์ บุญเมือง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B5751327 นางสาวจีระดา บุญเสริฐ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B5552771 นางสาวสิรินันท์ ศรียันต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B5753710 นางสาวปิยะพร อินสีชื่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B5751273 นางสาวปิยธิดา แวงสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B5751464 นางสาวสาวิตรี แผ่นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B5751587 นางสาวธัญลักษณ์ พันแซง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B5751914 นางสาวนิตยา ขนายงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B5750078 นายกฤษดา โตยิ่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B5753659 นางสาวพิชญา บุญลือ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B5751921 นางสาวศศิธร หักทะเล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B5751815 นางสาวอรอุมา ชาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B5751907 นางสาวชญานิษฐ์ รอดประเสริฐ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B5751723 นางสาวอินทิรา ยศสังข์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B5751495 นางสาวสุทธิดา ลีสี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B5753901 นายคุณากร วิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B5852024 นางสาวพรสวรรค์ มีสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
25 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY
26 B5558902 นายภัทรวุฒิ กวีขาวฉลาด  FOOD TECHNOLOGY
27 B5852208 นายสรกฤช กุลสุทธิไชย  FOOD TECHNOLOGY
28 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า  FOOD TECHNOLOGY
29 B5852741 นางสาวนิตยา ศรีเสน่ห์  FOOD TECHNOLOGY
30 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี  FOOD TECHNOLOGY
31 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์  FOOD TECHNOLOGY
32 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา  FOOD TECHNOLOGY
33 B5852093 นางสาวภัทรวดี โพธิ์พระคุณ  FOOD TECHNOLOGY
34 B5652709 นางสาวจริยา ธาตุบุรมย์  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง  Geological Engineering
36 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์  Geological Engineering
37 B5722433 นางสาวรัดเกล้า ยศบุตร  Geological Engineering
38 B5622719 นางสาวชนม์นิภา หนูเนียม  Geological Engineering
39 B5618941 นางสาวสุภาวรรณ เจือจันทร์  Geological Engineering
40 B5706662 นายปุรินทร์ คะสุวรรณ  Geological Engineering
41 B5536399 นายนัฐกรณ์ โพธิ์พรม  Geological Engineering
42 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย  Geological Engineering
43 B5719655 นายวศิน พรหมณี  Geological Engineering
44 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ  Geological Engineering
45 B5720583 นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก  Geological Engineering
46 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา  Geological Engineering
47 B5710232 นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี  Geological Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
48 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.