รายชื่อนศ.
รายวิชา102113 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681198 นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5651221 นางสาวเสาวลักษณ์ อ้นสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5952175 นางสาวโชติกา แซ่โค้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5953196 นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5950294 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมไธสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5950461 นางสาวบุณยนัฐ พุฒพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5951772 นางสาวปฐมาวดี ประดับวัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5950324 นางสาววรินยุพา เปลี่ยนทันผล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5951338 นายสิทธิพงษ์ รักงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5951833 นายจิรายุส แสงเอนก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5950379 นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5651184 นางสาวศศิวภรณ์ คิดสุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B5559626 นางสาวปรารถนา สัตบุษย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5953059 นางสาววรรณิกา โนราช  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5950393 นางสาวแพรวพลอย ชาลีรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5952113 นางสาวขวัญจิตร์ รอดพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5950447 นางสาวภัทรวดี โองอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B5655267 นางสาวทรรศนีย์ ดีทองหลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B5950256 นางสาววรรณพร กวดสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B5952069 นางสาวสุรีพร ดีสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B5950317 นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B5553174 นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
38 B5553525 นางสาวพรนภา อมฤก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B5655441 นางสาวทยิตา จงขจรวิทย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B5951949 นางสาวดวงหทัย ไตรสุนทร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B5951116 นางสาวชไมพร เทียบโว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B5654338 นางสาวปิยะตา แค่มจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B5950416 นายพิชิตพล ลือศิริ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B5952144 นางสาวพรทิพย์ นรินนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B5951178 นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B5951215 นายฤทธิพร แสนบัว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B5651542 นายเสฎฐวุฒิ ตันประสิทธิ์วัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B5952267 นายภาณุพันธุ์ สุ่นจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B5651122 นางสาวมนัสนันท์ คำขำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B5952274 นายธนทัต เทียบชิง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B5952021 นางสาวเพ็ญโภคัย หิรัญอร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
59 B5951147 นางสาวเจษฎาภรณ์ ปึ่งพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
60 B5558315 นายบุญยวัฒน์ โกษะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
61 B5951093 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B5950423 นางสาวกนิษฐา เงาแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B5951826 นางสาวเบญจวรรณ ครูห้วย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B5952281 นางสาววีรดา มีทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
65 B5952250 นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B5951154 นางสาวกุลธิดา ชนชี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
72 B5655328 นางสาวพิมพ์ ขันแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
73 B5951048 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีบูรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
77 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
78 B5552559 นางสาวทิพวรรณ สันทาลุนัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
79 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
80 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
81 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
82 B5651535 นางสาวกัญญกิตติ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
83 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
84 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
85 B5557424 นางสาวพิณทิพย์ ภู่สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
86 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
87 B5952571 นางสาวนุชศรา แทนสีทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
88 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
89 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
90 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
91 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
92 B5257270 นายสิทธิศักดิ์ เอมสาร  Crop Production Tech10
93 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ  FOOD TECHNOLOGY10
94 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
95 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
96 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย  FOOD TECHNOLOGY10
97 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ  FOOD TECHNOLOGY10
98 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  FOOD TECHNOLOGY10
99 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา  FOOD TECHNOLOGY10
100 B5952601 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  FOOD TECHNOLOGY10
101 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
102 B5950850 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  FOOD TECHNOLOGY10
103 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง  FOOD TECHNOLOGY10
104 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น  FOOD TECHNOLOGY10
105 B5952373 นางสาวอรพรรณ นนทวี  FOOD TECHNOLOGY10
106 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร  FOOD TECHNOLOGY10
107 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม  FOOD TECHNOLOGY10
108 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม  FOOD TECHNOLOGY10
109 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ  FOOD TECHNOLOGY10
110 B5952410 นางสาวชุติมา สุวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
111 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
112 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
113 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา  FOOD TECHNOLOGY10
114 B5952632 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
115 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
116 B5952748 นางสาววรรณกร รสจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
117 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
118 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
119 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร  FOOD TECHNOLOGY10
120 B5459773 นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
121 B5950898 นางสาวนภาพร จันทรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
122 B5952786 นางสาวศิริพร สอสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
123 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY10
124 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
125 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์  FOOD TECHNOLOGY10
126 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
127 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช  FOOD TECHNOLOGY10
128 B5952588 นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
129 B5950720 นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
130 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก  FOOD TECHNOLOGY10
131 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว  FOOD TECHNOLOGY10
132 B5950805 นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
133 B5952724 นายไดจิโร ทานากะ  FOOD TECHNOLOGY10
134 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
135 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด  FOOD TECHNOLOGY10
136 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
137 B5951277 นายณรงศ์ศักดิ์ ถาวรพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
138 B5950614 นางสาวสุภาวดี โสดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
139 B5952540 นายโสฬส วิสุทธิแพทย์  FOOD TECHNOLOGY10
140 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี  FOOD TECHNOLOGY10
141 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร  FOOD TECHNOLOGY10
142 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต  FOOD TECHNOLOGY10
143 B5950621 นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
144 B5950928 นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
145 B5952946 นางสาวสิริมา ละมุนมอญ  FOOD TECHNOLOGY10
146 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
147 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
148 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท  FOOD TECHNOLOGY10
149 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย  FOOD TECHNOLOGY10
150 B5951383 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
151 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล  FOOD TECHNOLOGY10
152 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร  FOOD TECHNOLOGY10
153 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
154 B5952687 นางสาวกชพรรณ ดวงรัตน์  FOOD TECHNOLOGY60
155 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด  FOOD TECHNOLOGY10
156 B5950881 นางสาวศศิธร กุสุมภ์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
157 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
158 B5720286 นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว  GT10
159 B5709786 นายทรงเกียรติ พ่อค้าช้าง  Geological Engineering10
160 B5713257 นางสาววิชาวรรณ สำเภา  Geological Engineering10
161 B5719686 นายธีรพล โหมฮึก  Geological Engineering10
162 B5703586 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สมร  Geological Engineering10
163 B5703098 นางสาวพรรณพชร สาลีลาด  Geological Engineering10
164 B5707249 นายกิตติโชติ พานิชยิ่ง  Geological Engineering10
165 B5604364 นายศุภรากร แก้วประเสริฐ  Geological Engineering10
166 B5703371 นางสาวอาภาศิริ เที่ยงตรง  Geological Engineering10
167 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering10
168 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน  Geological Engineering10
169 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก  Geological Engineering10
170 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน  Geological Engineering10
171 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์  Geological Engineering10
172 B5713509 นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ  Geological Engineering10
173 B5705672 นางสาวอารีญา สัวรัมย์  Geological Engineering10
174 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต  Geological Engineering10
175 B5722341 นางสาวกฤติยาพร สิงห์ไกรหาญ  Geological Engineering10
176 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ  Geological Engineering10
177 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering10
178 B5538614 นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ  Geological Engineering10
179 B5701438 นายกันตินันท์ อะโรคา  Geological Engineering10
180 B5613526 นายบุลากร แข็งเขตรกรณ์  ME10
181 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
182 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
183 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
184 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
185 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
186 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
187 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
188 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
189 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
190 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
191 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
192 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
193 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
194 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
195 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
196 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
197 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
198 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
199 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
200 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B5863143 นางสาวณัฎฐิกา ทรงหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
202 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
204 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
205 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
206 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
208 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
209 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
210 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
212 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
213 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
214 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
215 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
216 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.