รายชื่อนศ.
รายวิชา102113 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681198 นางสาวภิญภรนาฏ ปรุเขตต์  MATHEMATICS
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5950362 นางสาวฐาปนีย์ ประเสริฐศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B5953059 นางสาววรรณิกา โนราช  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B5950393 นางสาวแพรวพลอย ชาลีรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B5951017 นางสาวรวินท์นิภา แบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B5952250 นายอภิเดช ธนปัญญวัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B5651184 นางสาวศศิวภรณ์ คิดสุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B5553525 นางสาวพรนภา อมฤก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B5651535 นางสาวกัญญกิตติ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B5654338 นางสาวปิยะตา แค่มจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B5651122 นางสาวมนัสนันท์ คำขำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B5651221 นางสาวเสาวลักษณ์ อ้นสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B5559626 นางสาวปรารถนา สัตบุษย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
31 B5655267 นางสาวทรรศนีย์ ดีทองหลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
32 B5553174 นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
33 B5655441 นางสาวทยิตา จงขจรวิทย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
34 B5655328 นางสาวพิมพ์ ขันแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
35 B5552559 นางสาวทิพวรรณ สันทาลุนัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
36 B5559633 นางสาวเกตุวดี หล้าล้ำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
37 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
38 B5651542 นายเสฎฐวุฒิ ตันประสิทธิ์วัฒน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
39 B5558315 นายบุญยวัฒน์ โกษะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
40 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
41 B5952021 นางสาวเพ็ญโภคัย หิรัญอร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
42 B5951147 นางสาวเจษฎาภรณ์ ปึ่งพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
43 B5950423 นางสาวกนิษฐา เงาแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
44 B5951826 นางสาวเบญจวรรณ ครูห้วย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
45 B5950461 นางสาวบุณยนัฐ พุฒพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
46 B5951772 นางสาวปฐมาวดี ประดับวัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
47 B5951215 นายฤทธิพร แสนบัว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
48 B5952267 นายภาณุพันธุ์ สุ่นจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
49 B5951093 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
50 B5953196 นายสุมินธวัฒน์ มูลเกษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
51 B5951833 นายจิรายุส แสงเอนก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
52 B5951116 นางสาวชไมพร เทียบโว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
53 B5951949 นางสาวดวงหทัย ไตรสุนทร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
54 B5952144 นางสาวพรทิพย์ นรินนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
55 B5951178 นางสาวฤทัยทิพย์ พรมยกบัตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
56 B5952281 นางสาววีรดา มีทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
57 B5951154 นางสาวกุลธิดา ชนชี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
58 B5952175 นางสาวโชติกา แซ่โค้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
59 B5950294 นางสาวรัตนาภรณ์ ชุมไธสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
60 B5950324 นางสาววรินยุพา เปลี่ยนทันผล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
61 B5950379 นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
62 B5952113 นางสาวขวัญจิตร์ รอดพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
63 B5950447 นางสาวภัทรวดี โองอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
64 B5950256 นางสาววรรณพร กวดสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
65 B5952069 นางสาวสุรีพร ดีสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
66 B5950317 นางสาวระพีพรรณ กีขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
67 B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
68 B5950485 นางสาวสุกัญญา สุทนต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
69 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
70 B5951048 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีบูรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
71 B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
72 B5950416 นายพิชิตพล ลือศิริ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
73 B5952274 นายธนทัต เทียบชิง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
74 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
75 B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
76 B5951338 นายสิทธิพงษ์ รักงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
77 B5950331 นายธีรพันธุ์ คำค้อม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
78 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
79 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
80 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
81 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
82 B5950430 นางสาวพรรณพัชรา โนนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
83 B5951062 นางสาวนริศรา โรจน์จำนงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
84 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
85 B5950683 นางสาวเนริณีย์ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
86 B5952519 นางสาวณัฐมน พุทธรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
87 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
88 B5557424 นางสาวพิณทิพย์ ภู่สอาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
89 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาเเก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
90 B5950935 นายภาสุ เสมสวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
91 B5952571 นางสาวนุชศรา แทนสีทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
92 B5257270 นายสิทธิศักดิ์ เอมสาร  Crop Production Tech
93 B5459773 นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY
94 B5952540 นายโสฬส วิสุทธิแพทย์  FOOD TECHNOLOGY
95 B5951345 นางสาวธัญธนัช สุขจินดาเสถียร  FOOD TECHNOLOGY
96 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต  FOOD TECHNOLOGY
97 B5950621 นางสาวสุภัชชา พันธ์เกษม  FOOD TECHNOLOGY
98 B5950928 นางสาวปัญญาพร เปรมสุทธารัตน์  FOOD TECHNOLOGY
99 B5952946 นางสาวสิริมา ละมุนมอญ  FOOD TECHNOLOGY
100 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY
101 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท  FOOD TECHNOLOGY
102 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เยื่อใย  FOOD TECHNOLOGY
103 B5951383 นางสาวสิริวรรณ นอขุนทด  FOOD TECHNOLOGY
104 B5950751 นางสาวกวินทิพย์ อภิโชคหิรัญกุล  FOOD TECHNOLOGY
105 B5950829 นางสาวอภิชญา สิริคุตจตุพร  FOOD TECHNOLOGY
106 B5952656 นางสาวจุฑามาศ มงคลเกิด  FOOD TECHNOLOGY
107 B5950881 นางสาวศศิธร กุสุมภ์  FOOD TECHNOLOGY
108 B5952687 นางสาวกชพรรณ ดวงรัตน์  FOOD TECHNOLOGY
109 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์  FOOD TECHNOLOGY
110 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์  FOOD TECHNOLOGY
111 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย  FOOD TECHNOLOGY
112 B5952601 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  FOOD TECHNOLOGY
113 B5950737 นางสาวนราธร วงค์มะเริง  FOOD TECHNOLOGY
114 B5950850 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  FOOD TECHNOLOGY
115 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น  FOOD TECHNOLOGY
116 B5952373 นางสาวอรพรรณ นนทวี  FOOD TECHNOLOGY
117 B5950522 นางสาวผุสรัตน์ บูรณะกร  FOOD TECHNOLOGY
118 B5950492 นางสาวณัฐนิชา คำมีหอม  FOOD TECHNOLOGY
119 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม  FOOD TECHNOLOGY
120 B5952410 นางสาวชุติมา สุวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY
121 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
122 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์  FOOD TECHNOLOGY
123 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา  FOOD TECHNOLOGY
124 B5952632 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY
125 B5952748 นางสาววรรณกร รสจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
126 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด  FOOD TECHNOLOGY
127 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY
128 B5950843 นางสาวหฤทัย หอมขจร  FOOD TECHNOLOGY
129 B5950898 นางสาวนภาพร จันทรัตน์  FOOD TECHNOLOGY
130 B5952786 นางสาวศิริพร สอสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
131 B5950799 นางสาววาฐิยา อาจศรี  FOOD TECHNOLOGY
132 B5950713 นางสาวญาณิศา โกนิตย์  FOOD TECHNOLOGY
133 B5950867 นางสาวณิรชา ศาสตร์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY
134 B5950836 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช  FOOD TECHNOLOGY
135 B5952588 นางสาวโยษิตา เป่าสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY
136 B5950720 นางสาวสุกัญญา สกุลกลั่น  FOOD TECHNOLOGY
137 B5951239 นางสาวกุลธิดา คำปุก  FOOD TECHNOLOGY
138 B5951352 นางสาวอาคิราญา ภัยแคล้ว  FOOD TECHNOLOGY
139 B5950805 นางสาวอรวรรณ ไชยสมบูรณ์  FOOD TECHNOLOGY
140 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี  FOOD TECHNOLOGY
141 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด  FOOD TECHNOLOGY
142 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์  FOOD TECHNOLOGY
143 B5950614 นางสาวสุภาวดี โสดกลาง  FOOD TECHNOLOGY
144 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ  FOOD TECHNOLOGY
145 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง  FOOD TECHNOLOGY
146 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา  FOOD TECHNOLOGY
147 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY
148 B5950607 นายมังกร เทียมรัตน์  FOOD TECHNOLOGY
149 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ  FOOD TECHNOLOGY
150 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY
151 B5950669 นายกิตรติ นาคเกตุ  FOOD TECHNOLOGY
152 B5952427 นายณชนก เหนียงกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
153 B5952922 นายธงชัย อิ่มสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY
154 B5952724 นายไดจิโร ทานากะ  FOOD TECHNOLOGY
155 B5951277 นายณรงศ์ศักดิ์ ถาวรพรหม  FOOD TECHNOLOGY
156 B5950560 นางสาวณัฐริกา จักรทองดี  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
157 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
158 B5720286 นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว  GT
159 B5713509 นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ  Geological Engineering
160 B5705672 นางสาวอารีญา สัวรัมย์  Geological Engineering
161 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต  Geological Engineering
162 B5722341 นางสาวกฤติยาพร สิงห์ไกรหาญ  Geological Engineering
163 B5713257 นางสาววิชาวรรณ สำเภา  Geological Engineering
164 B5703586 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สมร  Geological Engineering
165 B5703098 นางสาวพรรณพชร สาลีลาด  Geological Engineering
166 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ  Geological Engineering
167 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering
168 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์  Geological Engineering
169 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน  Geological Engineering
170 B5710317 นายทศพล บัวเล็ก  Geological Engineering
171 B5709786 นายทรงเกียรติ พ่อค้าช้าง  Geological Engineering
172 B5719686 นายธีรพล โหมฮึก  Geological Engineering
173 B5707249 นายกิตติโชติ พานิชยิ่ง  Geological Engineering
174 B5604364 นายศุภรากร แก้วประเสริฐ  Geological Engineering
175 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน  Geological Engineering
176 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี  Geological Engineering
177 B5703371 นางสาวอาภาศิริ เที่ยงตรง  Geological Engineering
178 B5538614 นายวุฒิเมศร์ ศิระอมรเกียรติ  Geological Engineering
179 B5701438 นายกันตินันท์ อะโรคา  Geological Engineering
180 B5613526 นายบุลากร แข็งเขตรกรณ์  ME
181 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
182 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
183 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
184 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
185 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH
186 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
187 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
188 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
189 B5863143 นางสาวณัฎฐิกา ทรงหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
190 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
191 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
192 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
193 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH
194 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
195 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
196 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
197 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH
198 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
199 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
200 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
201 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
202 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
203 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
204 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
205 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
206 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
207 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
208 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
209 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
210 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
211 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
212 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
213 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
214 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
215 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
216 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.