รายชื่อนศ.
รายวิชา617498 : QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5660209 นางสาวธนิตา รินทราช  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5660681 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5661299 นางสาวสุวนันท์ ศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5660537 นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5566044 นางสาวดาริษา อ่อนละออ  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5660391 นางสาวณิชากร พรหนองแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5661541 นายปรีชา พันธ์มูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5660032 นางสาวสุภชา สีหาบุตร  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5660155 นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5561285 นางสาวเจนจิรา มะลาสินธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5660643 นางสาวขวัญฤดี มีผิว  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5661787 นางสาวชนิดา นิลผาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5661916 นางสาวนริศรา เสริมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5661404 นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5660100 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5660520 นางสาววัชราภรณ์ พูลผล  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5663491 นางสาวประภาพร เถาจำปา  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5660582 นางสาวนิลุบล ดีโคตร  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5663569 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5660414 นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5566938 นางสาววราลักษณ์ เวียงดอนก่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5661114 นางสาวสุกัญญา จำปาหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5661749 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ฝาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5660216 นางสาวอรอุมา ภูสนิท  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5660285 นางสาวสายธาร พะกาแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5661558 นางสาวนันท์นภัส เจริญสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5661183 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทะเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5660629 นางสาวลีลาวดี มากบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5660322 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5661084 นางสาวศิริรัตน์ แนบทองหลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5662463 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5661497 นางสาวพรชนก รูปคุ้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5661756 นายพงศธร ศรีพลแท่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.