รายชื่อนศ.
รายวิชา573601 : GRADUATE SEMINAR
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 D5840557 นางสาวเสาวรส หะสิตะ  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
2 M5940189 นายอภิชัย ฝอยทอง  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
3 M5842360 นางสาวปวีณา จันทร์ลา  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
4 M5940233 นายจักรกฤษณ์ ยืนยงค์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
5 M5940240 นายภาคภูมิ เชียงเงิน  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
6 M5940257 นายกองพล ชุนเกาะ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
7 M5940158 นายอรุษ ลักขิกานันท์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
8 M5940196 นางสาวพัชราภรณ์ รักคบ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.