รายชื่อนศ.
รายวิชา314511 : HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 M5930142 MissTRUONG THI NGOC HAN  BIOTECHNOLOGY 10
2 M5930128 นางสาวณัฐชนก พวงจิตร์  BIOTECHNOLOGY 10
3 M5930166 นางสาวรังสิรัตน์ วงศ์สรรค์  BIOTECHNOLOGY 10
4 M5830169 นางสาวเล ถิ อัน ทือ  BIOTECHNOLOGY 10
5 M5930135 นางสาววิลาสินี พรมจันทึก  BIOTECHNOLOGY 10
6 M5930173 นายวีรณัฐ สกุลลิขเรศสีมา  BIOTECHNOLOGY 10
7 M5830183 นายวิทวัส ลายประดิษฐกร  BIOTECHNOLOGY 10
8 M5830176 นายวัชระ วิปัสสา  BIOTECHNOLOGY 10
9 D5930067 นางสาวรัญญา ประนมพนธ์  BIOTECHNOLOGY 10
10 D5930050 นางสาวภชมน พิชญาจิตติพงษ์  BIOTECHNOLOGY 10
11 D5930043 นายฐตวัชร ยอดรักษ์  BIOTECHNOLOGY 10
12 M5930159 นางสาวเจกิตาน์ ลิ้มวิเชียร  BIOTECHNOLOGY 60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.