รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5854554 นายชัยสิทธิ์ ระจิตดำรงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5556557 นางสาวณัฐพร ทองดี  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5821303 นางสาวปาณิสรา เยื่องธนากร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์  Agricultural and Food Engineering10
21 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง  Agricultural and Food Engineering10
22 B5821914 นางสาวไอยวรรณ วิเชียรซอย  Agricultural and Food Engineering10
23 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
24 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม  Agricultural and Food Engineering10
25 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว  Agricultural and Food Engineering10
26 B5700028 นายฐิติกร สิมสีพิมพ์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5821877 นางสาวณัฏฐา แจะประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
28 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering10
29 B5818952 นายณัฐพงษ์ อุไชย  Automotive Engineering10
30 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
31 B5624751 นายกิตติภูมิ ศรีเมฆ  Automotive Engineering10
32 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ  Automotive Engineering10
33 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering10
34 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering10
35 B5610617 นายวันชัย สำลีกลาง  Automotive Engineering10
36 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
37 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering10
38 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า  CE10
39 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค  CE10
40 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง  CE10
41 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ  CE10
42 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต  CE10
43 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ  CE10
44 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด  CE10
45 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์  CE10
46 B5818631 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกองไชย  CE10
47 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์  CE10
48 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ  CE10
49 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว  CE10
50 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา  CE10
51 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ  CE10
52 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล  CE10
53 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง  CE10
54 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส  CE10
55 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม  CE10
56 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด  CE10
57 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี  CE10
58 B5823550 นางสาวสุชาวดี จิตจำ  CME10
59 B5710164 นายอนุรักษ์ พิมพรม  CME10
60 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME10
61 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง  CME10
62 B5828302 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน  CME10
63 B5811441 นางสาวเมวิกา พรมมี  CME10
64 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน  CPE10
65 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง  CPE10
66 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ  CPE10
67 B5812158 นายพีรพล จันทะแจ่ม  CPE10
68 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE10
69 B5803699 นางสาววรินทร สกุลวงษ์  CPE10
70 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา  CPE10
71 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร  CPE10
72 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE10
73 B5603688 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  ChemE60
74 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า  ChemE10
75 B5827404 นางสาวจตุพร พุ่มพวง  ChemE10
76 B5610891 นายทิวา วัดพรหม  ChemE10
77 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE10
78 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา  ChemE10
79 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE10
80 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า  ChemE10
81 B5535699 นางสาวพิมพ์พิศา กิจวัชรการกุล  EE10
82 B5819546 นางสาวศรัณย์พร มั่นเกตวิทย์  EE10
83 B5817511 นางสาวจิราภรณ์ สุตะวงษ์  EE10
84 B5804368 นายประสิทธิ์ชัย อุดมโภชน์  EE10
85 B5817962 นายจิตรภานุ สุขเกษมศิลป์  EE10
86 B5807444 นายเอกสิทธิ์ จันรักษ์  EE10
87 B5819775 นายกฤษฎา จันทร์ผล  EE10
88 B5818068 นายพิชชากร ภูทะวัง  EE10
89 B5818105 นายสิรภพ ภารพันธ์  EE10
90 B5817832 นายจิราวุฒิ โพธิยา  EE10
91 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE10
92 B5815395 นางสาววรรณพร บ่อพิมาย  EE10
93 B5814503 นางสาวปิยมาภรณ์ คุณทะวงษ์  EE10
94 B5817559 นางสาวศิริลักษณ์ กูลวงค์  EE10
95 B5808564 นายธนภัทร เสือโพธิ์  EE10
96 B5818020 นายสิทธา ปรีดาภิรัตน์  EE10
97 B5817825 นายรัฐศักดิ์ สิทธิไชย  EE10
98 B5815548 นายกิตติคุณ ศิริตัง  EE10
99 B5801541 นายวีระยุทธ โรจน์ถิรธนากุล  EE10
100 B5800582 นางสาวกนกวรรณ ทับขุนทด  EE10
101 B5817306 นายณัฐภัทร ทาลุมพุก  EE10
102 B5818013 นายสมรักษ์ โนนเกลือ  EE10
103 B5817948 นายจตุรพร บุดดา  EE10
104 B5806225 นายวงศพัทธ์ พรนฤชิตพงศ์  EE10
105 B5542352 นายปิยะราช จันทิวา  EE10
106 B5817504 นางสาวมะลิ มากพูน  EE10
107 B5812004 นางสาวน้ำทิพย์ สุภสรณ์  EE10
108 B5819645 นายนววัฒน์ ดียิ่ง  Electronic Engineering10
109 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering10
110 B5813520 นางสาวภาณุมาส สิงหา  Electronic Engineering10
111 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต  Electronic Engineering10
112 B5807314 นายพงษ์ทวี รสจันทร์  Electronic Engineering10
113 B5819782 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Electronic Engineering10
114 B5722143 นายคุณาภัส พานิล  Electronic Engineering10
115 B5810086 นายจักรพรรดิ์ แพงสารัตน์  Electronic Engineering10
116 B5806829 นายโชติวิชญ์ จันทราช  Electronic Engineering10
117 B5805082 นายณัฐกุล พวงประโคน  Electronic Engineering10
118 B5808977 นายนัฐวุฒิ เรียบกระโทก  Electronic Engineering10
119 B5809240 นายอัษฎาวุฒิ บัวละคอน  Electronic Engineering10
120 B5800421 นางสาวประเทืองพร เบาสันเทียะ  Environmental Engineering10
121 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์  Environmental Engineering10
122 B5819331 นางสาวสุพรรณวดี กลั่นภักดี  Environmental Engineering10
123 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ  Environmental Engineering10
124 B5800445 นางสาวสุธิดา แซ่โซว  Environmental Engineering10
125 B5517237 นางสาวณัฏยา จาดเชื้อ  Environmental Engineering10
126 B5522941 นางสาวกาญจนรัตน์ ชามะเริง  Environmental Engineering10
127 B5819393 นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล  Environmental Engineering10
128 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์  Environmental Engineering10
129 B5819454 นางสาวฐิติมา ขันเงิน  Environmental Engineering10
130 B5605613 นางสาวพรนภัส เขตเจริญ  Environmental Engineering10
131 B5605828 นางสาวศุภรัตน์ วงรคร  Environmental Engineering10
132 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์  Environmental Engineering10
133 B5800223 นายปชาบดี ขุนภูเขียว  Environmental Engineering10
134 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering10
135 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering10
136 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง  Environmental Engineering10
137 B5720415 นายณัฐนันต์ ศรีสง่า  GT60
138 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์  Geological Engineering10
139 B5822683 นางสาวนัฐปสรณ์ ศรีอวน  Geological Engineering10
140 B5825462 นางสาวกฤชยา อุปปาจันโท  Geological Engineering10
141 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล  Geological Engineering10
142 B5822645 นางสาววิจิตรา ดีนาน  Geological Engineering10
143 B5817894 นายณัฐภูมิ แก้วศรีปราชญ์  IE10
144 B5718498 นายปริพัตร เจริญกิจภัณฑ์  IE10
145 B5820245 นายกรดนัย ไชยเดช  IE10
146 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา  IE10
147 B5811540 นางสาวพัชรินทร์ ศรีพนม  IE10
148 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง  IE10
149 B5801374 นางสาวพรรณวิภา สิงห์กลิ่น  IE10
150 B5814046 นางสาวนิศารัตน์ ห้าวหาญ  IE10
151 B5810239 นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์  IE10
152 B5805747 นางสาวมณฑิยา นิยม  IE10
153 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
154 B5709694 นายจักราวุฒิ ศรีสุธรรม  MAE10
155 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง  MAE10
156 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
157 B5804481 นายศิรพงศ์ วรสุขขัง  MAE10
158 B5814404 นายพิชญา อุปมา  MAE10
159 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
160 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม  MAE10
161 B5509522 นางสาวพิมพ์ผกา ดวงผัด  MAE10
162 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE10
163 B5710645 นางสาวสุทธิดา วงษ์มาลี  MAE10
164 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ  MAE10
165 B5814169 นางสาวกรกช พัฒนชาญสกุลชัย  MAE10
166 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน  MAE10
167 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด  MAE10
168 B5720873 นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค  MAE10
169 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง  MAE10
170 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
171 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข  MAE10
172 B5804009 นางสาววยุรีย์ แย้มศรี  MAE10
173 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา  MAE10
174 B5426997 นายวสันต์ ทองปาน  MAE10
175 B5542758 นายพชร ไพเราะ  MAE10
176 B5592050 นายประภวัต ใจสมัคร  MAE10
177 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE10
178 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม  MAE10
179 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
180 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น  ME10
181 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์  ME10
182 B5816040 นางสาวศุภานัน พาเมือง  ME10
183 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก  ME10
184 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ  ME10
185 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข  ME10
186 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
187 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี  ME10
188 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ  ME10
189 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน  ME10
190 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME10
191 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME10
192 B5806652 นายวิริยะ จันทนา  ME10
193 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา  ME10
194 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน  ME10
195 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร  ME10
196 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME10
197 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME10
198 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME10
199 B5815630 นายณัฐพล โนตัน  ME10
200 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์  ME10
201 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ  Metallurgical Engineering10
202 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม  Metallurgical Engineering10
203 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ  Metallurgical Engineering10
204 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง  Metallurgical Engineering10
205 B5819010 นายธรรมนิตย์ สายสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
206 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ  Metallurgical Engineering10
207 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี  Metallurgical Engineering10
208 B5809004 นายเอกชัย จำปา  N/A10
209 B5805839 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  N/A10
210 B5807970 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  N/A60
211 B5823451 นายพงศ์วิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล  N/A10
212 B5813841 นายฤทธิไกร สมบูรณ์  N/A60
213 B5827817 นายณัฐวุฒิ ภูเหิน  N/A10
214 B5827961 นายณัฐสกรณ์ สีโห  N/A10
215 B5828326 นางสาวศุภณัฐ บัวสนิท  N/A60
216 B5825134 นางสาวสุพัตรา พิมพ์ภูมี  N/A60
217 B5801183 นางสาววรรณฑนีย์ บุญศรี  N/A60
218 B5800124 นายนิติศักดิ์ นราพงษ์  PE10
219 B5817276 นายอภิวัฒน์ เวฬุบับ  PE10
220 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
221 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
222 B5827510 นายพลวัต เลาวัฒนกิจ  PE10
223 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE10
224 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE10
225 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
226 B5700318 นางสาวอารีรัตน์ ทวีสุข  PE10
227 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE10
228 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
229 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
232 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
233 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
234 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
235 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
236 B5820658 นายประชัน มหาอุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
237 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
238 B5617159 นางสาวศิวพร พรศิริกาญจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
239 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
240 B5606870 นางสาวนิภาพร โพธิ์เข็ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
241 B5706686 นางสาวสุนันทา สมบุญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
242 B5602759 นางสาวผาณิตา ประไพเพชร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
243 B5608867 นายขันติ ประมูลสินทรัพย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
244 B5606467 นายเฉลิมชัย มากวิสัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
245 B5827770 นายวิชญ์ บุบผามาลา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
246 B5719730 นายจักรกฤต ปิดตาละเพ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
247 B5608737 นางสาวพิมพ์นิภา ภูไพศาลสิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
248 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
249 B5816408 นายภัทรดนัย ซอกทองหลาง  TCE10
250 B5623945 นายโชคชัย ชิณราช  TCE10
251 B5812240 นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี  TCE10
252 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา  TCE10
253 B5801640 นางสาวชลลดา ยอยเงิน  TCE10
254 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE10
255 B5826261 นางสาวฟาริดา สันรัมย์  TCE10
256 B5811878 นางสาวศิรินันท์ แก้วเกิด  TCE10
257 B5816811 นางสาวลดาธัญญา พุ่มแก้ว  TCE10
258 B5816415 นางสาวศรวณีย์ ตัวสระเกษ  TCE10
259 B5811175 นางสาวอุวรรณ์ญา จตุเทน  TCE10
260 B5816507 นางสาวชฎาพร ชูจันทร์  TCE10
261 B5816576 นางสาวสุกัญญา กาจกลาง  TCE10
262 B5808762 นางสาวสิริวรรณ เพิ่มสุข  TCE10
263 B5816705 นางสาวกานติมา ชูอาวุธ  TCE10
264 B5107407 นางสาวรวินท์ปุษยา หิรัญกนกรักษ์  TE10
265 B5827794 นายชลวรรษ เลิศจันทึก  TOOL ENGINEERING60
266 B5806768 นายนิติพล ชัยภักดี  TOOL ENGINEERING10
267 B5707485 นางสาวฤทัยรัตน์ ตูบสันเทียะ  TOOL ENGINEERING10
268 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
269 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
270 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก  Transportation Engineering And Logistics10
271 B5822393 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ  Transportation Engineering And Logistics10
272 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย  Transportation Engineering And Logistics10
273 B5813155 นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา  Transportation Engineering And Logistics10
274 B5807536 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก  Transportation Engineering And Logistics10
275 B5800377 นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์  Transportation Engineering And Logistics10
276 B5810482 นางสาวชุติมน หวังกกกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
277 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม  Transportation Engineering And Logistics10
278 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา  Transportation Engineering And Logistics10
279 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา  Transportation Engineering And Logistics10
280 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
281 B5810734 นายเศรษฐชัย ก่อสกุล  Transportation Engineering And Logistics10
282 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์  Transportation Engineering And Logistics10
283 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
284 B5761326 นางสาวมลฑกานต์ ไกรสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
285 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.