รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5752065 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษวงค์ษา  FOOD TECHNOLOGY
2 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B5651665 นางสาวนาตยา กาสุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5801930 นางสาวไอลดา ชื่นมะเริง  Transportation Engineering And Logistics
5 B5822201 นางสาวธนธร บานแย้ม  Transportation Engineering And Logistics
6 B5822096 นายศุภนันท์ นวลฉวีวรรณ  Transportation Engineering And Logistics
7 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข  Transportation Engineering And Logistics
8 B5822430 นายธณัฐชัย สีสำโรง  Transportation Engineering And Logistics
9 B5814299 นายเดโชชัย ฉ่ำสันเทียะ  Transportation Engineering And Logistics
10 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม  Transportation Engineering And Logistics
11 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ  Transportation Engineering And Logistics
12 B5805181 นางสาวนริศรา วิเศษทอง  Transportation Engineering And Logistics
13 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics
14 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์  Transportation Engineering And Logistics
15 B5800384 นางสาววิศวินท์ จรเอ้กา  Transportation Engineering And Logistics
16 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ  Transportation Engineering And Logistics
17 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย  Transportation Engineering And Logistics
18 B5809134 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์  Transportation Engineering And Logistics
19 B5822157 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ์  Transportation Engineering And Logistics
20 B5812318 นายณัฐภูมิ บุญวิเศษ  TOOL ENGINEERING
21 B5803750 นายธีรพัฒน์ สายศิริกุล  TOOL ENGINEERING
22 B5805914 นายก่อเกียรติ แจ่มจำรัส  TCE
23 B5817719 นายอนุชา ดาทอง  TCE
24 B5802890 นายพงศกร ฮึกขุนทด  TCE
25 B5807499 นายกันตพงศ์ หมีนิ่ม  TCE
26 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE
27 B5816644 นายณัฐดนัย ภูวขจรพานิช  TCE
28 B5816750 นายเสริมสุข มะปราง  TCE
29 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE
30 B5820832 นางสาวชุติมณฑน์ กล้าเหิม  TCE
31 B5816798 นางสาววรดา มุงคุณ  TCE
32 B5811403 นางสาวพรจันฑา สมตระกูล  TCE
33 B5812042 นางสาวทิพย์พิมาน รัถยาธรรมกูล  TCE
34 B5801466 นางสาวศิริวรรณ ศรีมาบุตร  TCE
35 B5815432 นางสาวภานิดา ศรีฐาน  TCE
36 B5816651 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ  TCE
37 B5817542 นางสาวพรรณเพ็ญ คำแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
38 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
39 B5822843 นางสาวนิรัตน์ชา ยะชะระ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
40 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
41 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
42 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
43 B5809127 นายพงศกร สนิทชาติ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
44 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
45 B5826179 นายอภิรัชต์ ทรัพย์ไพบูลย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
46 B5820580 นายพชร สำเริงรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B5800285 นายจักรพรรดิ์ เสโส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
50 B5820603 นายวรวิช โชติพรภากร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
51 B5803118 นายสิทธิไชย อรุณวัฒนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
52 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
53 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
54 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE
55 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE
56 B5710515 นางสาวมณีวรรณ สีโห่  PE
57 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE
58 B5807741 นายกันตภณ ช่างยันต์  PE
59 B5823970 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  N/A
60 B5813780 นายอินทร ศรีวัฒนกุล  N/A
61 B5812844 นายนิธิ ประเสริฐ  N/A
62 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์  Metallurgical Engineering
63 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์  Metallurgical Engineering
64 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ  Metallurgical Engineering
65 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น  Metallurgical Engineering
66 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล  Metallurgical Engineering
67 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว  Metallurgical Engineering
68 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร  Metallurgical Engineering
69 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง  Metallurgical Engineering
70 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร  Metallurgical Engineering
71 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering
72 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง  ME
73 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME
74 B5815609 นายเจษฎา เชิดชู  ME
75 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี  ME
76 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า  ME
77 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล  ME
78 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก  ME
79 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME
80 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์  ME
81 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม  ME
82 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์  ME
83 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา  ME
84 B5815692 นายธนบดี ทองเสน  ME
85 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME
86 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา  ME
87 B5815982 นายณภัทร บุญแซม  ME
88 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME
89 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย  ME
90 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME
91 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์  ME
92 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME
93 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์  ME
94 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE
95 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE
96 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ  MAE
97 B5801459 นายศตวรรษ กิจพยัคฆ์  MAE
98 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา  MAE
99 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE
100 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE
101 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา  MAE
102 B5819911 นางสาวสรินทิพย์ ศรีหามาตย์  IE
103 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล  IE
104 B5820252 นางสาวศิรินทรา สืบเพ็ง  IE
105 B5808748 นางสาวศศิประภา ยงเพชร  IE
106 B5820351 นางสาวชุติภรณ์ วงศ์คำจันทร์  IE
107 B5820375 นางสาวผณิชา มุมทอง  IE
108 B5820313 นางสาวกฤติยาภรณ์ หวังป่ากลาง  IE
109 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา  IE
110 B5820016 นางสาวสุริยกมล เกิดสิน  IE
111 B5820443 นางสาวมัทนพร ใจวรรณ์  IE
112 B5806041 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์  IE
113 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE
114 B5820160 นายประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์  IE
115 B5801701 นายปวเรศ มะโนสันต์  IE
116 B5802791 นายปราโมทย์ พนารินทร์  IE
117 B5815340 นายเกษมสันต์ แสงสาร  IE
118 B5819096 นายอมรเทพ สอนสุกอง  IE
119 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE
120 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก  Geological Engineering
121 B5811519 นายนครินทร์ สมุทรวนิช  Geological Engineering
122 B5805730 นางสาวศิริกานต์ แก้วดิษฐ์  Geological Engineering
123 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering
124 B5822492 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี  Geological Engineering
125 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย  Geological Engineering
126 B5804108 นางสาวยุพิน ดอกแคกลาง  Geological Engineering
127 B5822621 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน  Geological Engineering
128 B5808373 นางสาวกชกร โกยผดุงเกียรติ  Geological Engineering
129 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน  Geological Engineering
130 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข  Geological Engineering
131 B5822539 นายอังศุภีร์ ห้วยศรีจันทร์  Geological Engineering
132 B5822669 นายสิริเดช ทันไธสง  Geological Engineering
133 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล  Geological Engineering
134 B5822690 นายพงศ์พิสุทธิ์ พิรักษา  Geological Engineering
135 B5822447 นายธรรมทัช ฉลาดกลาง  Geological Engineering
136 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา  Geological Engineering
137 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  Geological Engineering
138 B5808304 นางสาวปรียาภรณ์ สุริยา  Environmental Engineering
139 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering
140 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง  Environmental Engineering
141 B5813537 นางสาวพรวลัย เนินพลอย  Environmental Engineering
142 B5804146 นายฉัตริน ถนัดกิจ  Environmental Engineering
143 B5812110 นายธนกฤต เฮงวาณิชย์  Environmental Engineering
144 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์  Environmental Engineering
145 B5807956 นายวัชรพงศ์ ครุฑสิงห์  Environmental Engineering
146 B5807345 นายสุรวุธ วรรณวิจิตร  Environmental Engineering
147 B5819300 นางสาวพัดชา ทองโพธิ์  Environmental Engineering
148 B5819690 นายสำเริง สันทาลุนัย  Electronic Engineering
149 B5804900 นายวีระชัย วัฒนาธัญพิศิษฐ์  Electronic Engineering
150 B5805297 นายสิรวิชญ์ แสงสว่าง  Electronic Engineering
151 B5810895 นายกายกรณ์ บุญเย็น  Electronic Engineering
152 B5804245 นายปัญญพนธ์ อามาตร  Electronic Engineering
153 B5810574 นางสาวจริยา ภาคพรม  Electronic Engineering
154 B5817368 นายอนุศิษฏ์ ปั้นศิริชัยกุล  EE
155 B5802159 นางสาวตามตะวัน เหลืองประเสริฐ  EE
156 B5813810 นายอาทิตชัย สังข์นา  EE
157 B5817689 นายวีรภัทร ไชยสุระ  EE
158 B5817986 นายจิรายุ จันตาเรียน  EE
159 B5817801 นายธนพล ลิมปะพันธุ์  EE
160 B5811496 นางสาวอมรรัตน์ อัปมะเย  EE
161 B5817702 นางสาวธนัญญา ติ๊บโคตร  EE
162 B5817979 นางสาวรุ่งทิวา ถนอมพลกรัง  EE
163 B5815098 นางสาวศิรินาฎ หงษ์ตะนุ  EE
164 B5819874 นางสาวจารุพร มีจันทร์  EE
165 B5800902 นายทรรศนพัฒน์ ลิ้มรสนา  EE
166 B5817382 นายกฤตยชญ์ ปูประโคน  EE
167 B5817344 นายปฏิพัทธ์ ศรีวิชัย  EE
168 B5818075 นายกงกฤช ใบปอด  EE
169 B5817603 นายณัฐพงศ์ ประยงค์รัตน์  EE
170 B5817450 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์  EE
171 B5817733 นายธีรศักดิ์ ประโสรักษ์  EE
172 B5820559 นายจักรพันธ์ วงค์หล่ำ  EE
173 B5817757 นายวีรยุทธ ศิริวุฒิกุล  EE
174 B5819348 นายก้องเกียรติ คำดี  EE
175 B5811762 นางสาวชลิตา จบสูงเนิน  EE
176 B5800179 นายกรกฎ ครุธแก้ว  EE
177 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE
178 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี  ChemE
179 B5823161 นายกรินทร์ สุขชัย  ChemE
180 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE
181 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE
182 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE
183 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา  ChemE
184 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE
185 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี  ChemE
186 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน  ChemE
187 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์  ChemE
188 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE
189 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE
190 B5530175 นางสาวสุธิดา สาฆ้อง  ChemE
191 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก  ChemE
192 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ  ChemE
193 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE
194 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์  ChemE
195 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE
196 B5802203 นางสาวณชมน นันตะวงษ์  ChemE
197 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์  ChemE
198 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ  ChemE
199 B5814992 นายศุภวิชญ์ ฐิตะภาส  CPE
200 B5803569 นายทวี ฐินใหม่  CPE
201 B5814718 นายนิติพัฒน์ ไทคณา  CPE
202 B5814657 นายปฏิพัทธ์ ณธีไชยวงศ์  CPE
203 B5814930 นายธนากร มระกูล  CPE
204 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE
205 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์  CPE
206 B5800018 นางสาววรรษมน พงษ์สุพรรณ  CPE
207 B5800032 นายคณิน ศักดิ์วัฒนเวคิน  CPE
208 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข  CPE
209 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ  CPE
210 B5805877 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์  CPE
211 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก  CME
212 B5805662 นางสาวสุชาดา สายธนู  CME
213 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ  CME
214 B5811014 นายภานุวัฒน์ บุญทัน  CME
215 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน  CME
216 B5804696 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  CME
217 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ  CE
218 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี  CE
219 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์  CE
220 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์  CE
221 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา  CE
222 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง  CE
223 B5803590 นายสุรพล พุดหอม  CE
224 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก  CE
225 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์  CE
226 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE
227 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์  CE
228 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ  CE
229 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม  CE
230 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง  CE
231 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย  CE
232 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE
233 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ  CE
234 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ  CE
235 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE
236 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม  CE
237 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ  CE
238 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ  CE
239 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์  CE
240 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล  CE
241 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา  CE
242 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง  CE
243 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม  CE
244 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ  CE
245 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย  CE
246 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล  CE
247 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี  CE
248 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก  CE
249 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CE
250 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์  CE
251 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering
252 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering
253 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล  Automotive Engineering
254 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering
255 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering
256 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering
257 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering
258 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering
259 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering
260 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering
261 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering
262 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering
263 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering
264 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering
265 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering
266 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering
267 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering
268 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
269 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก  Agricultural and Food Engineering
270 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering
271 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล  Agricultural and Food Engineering
272 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering
273 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering
274 B5801923 นายอานนท์ เชื้อสุพรรณ  Agricultural and Food Engineering
275 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
276 B5823628 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering
277 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering
278 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING
279 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
280 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING
281 B5821358 นางสาวพนิดา สุกเอียด  AERONAUTICAL ENGINEERING
282 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
283 B5821341 นางสาวหนึ่งฤทัย แพงวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
284 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้  AERONAUTICAL ENGINEERING
285 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
286 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
287 B5821440 นายศรุติ ยืนยง  AERONAUTICAL ENGINEERING
288 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
289 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
290 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
291 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
292 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
293 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช  AERONAUTICAL ENGINEERING
294 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
295 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.