รายชื่อนศ.
รายวิชา523354 : OPERATING SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5612956 นางสาวพันนิดา ทาขจร  CPE
2 B5618484 นายนิธิศ สุดงาม  CPE
3 B5601639 นายพงศ์ศาสตร์ ผาดไธสง  CPE
4 B5535002 นายขจรศักดิ์ จิตกระเสริม  CPE
5 B5604579 นายจีรวัฒน์ ขวัญอยู่  CPE
6 B5617838 นายฐิติพัฒน์ กลมไธสง  CPE
7 B5621781 นายวิชชากร กิจวานิชขจร  CPE
8 B5603381 นางสาวกวินทิพย์ ปุระมงคล  CPE
9 B5604524 นางสาวจริยา กลิ่นจัตุรัส  CPE
10 B5604487 นายวิทยา อย่างสวย  CPE
11 B5621422 นางสาวธิดารัตน์ กีเกียง  CPE
12 B5526925 นางสาวกัลยรัตน์ บุญมี  CPE
13 B5603343 นายณัฐพล เขมะโยธิน  CPE
14 B5619696 นางสาวชรินรัตน์ บาลโสง  CPE
15 B5605408 นางสาวแสงมณี รนกระโทก  CPE
16 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ  CPE
17 B5620999 นายภัทรภัทร์ สันทาลุนัย  CPE
18 B5611836 นายนาวิน คันภูเขียว  CPE
19 B5608621 นายธนารัตน์ ต้นประดิษฐ์  CPE
20 B5619672 นายอนุวัฒน์ ทรงจำรอง  CPE
21 B5604937 นายอภิสิทธิ์ นามราชา  CPE
22 B5613069 นายณัฐพร ธีรพัฒนเกียรติ  CPE
23 B5613083 นายฑีฆวัฒน์ พวงมาลัย  CPE
24 B5619184 นางสาวประภาศรี ศักดิ์สมมนต์  CPE
25 B5612406 นายปรีชา มุ่งมงคล  CPE
26 B5600700 นายธราเทพ วงศาอ้วน  CPE
27 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.