รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5763061 นางสาวเกศมณี แก้วบาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5762569 นายศรายุทธ งามคง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.