รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5761326 นางสาวมลฑกานต์ ไกรสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5761173 นางสาวปาริชาติ ประจำเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5761128 นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5763115 นางสาวอรนุช บุญศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.