รายชื่อนศ.
รายวิชา803201 : ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6412555 นางสาวพรทิพย์ เกษกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6412616 นางสาวพิยดาพร สอนสะติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6412708 นางสาวปิยธัช จรัสสุวรรณ์กุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6412746 นางสาวอทิติยา อาษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6412869 นางสาวกนกกาญจน์ คูณกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6412876 นายชยธร เบ้าหล่อเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6412913 นางสาวอาทิตยา แซ่โจว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6420390 นางสาวศศิกานต์ เนื่องจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6420512 นางสาวมิ่งขวัญ ลีโนนอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6420529 นางสาวชลนิศา ดอนมงคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6420598 นางสาวนิรชา อุเทน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6420604 นางสาวธิดารัตน์ โนนน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6420628 นางสาวสุภัสสรา วงค์เทศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6420635 นางสาวบุญยาลักษณ์ สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6420673 นางสาวศิริรัตน์ ธงภักดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6420680 นางสาวเสาวนีย์ ภิริรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6420758 นางสาวศิริวรรณ แผ่นสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6420796 นางสาวปวันรัตน์ ค้อไผ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6420857 นางสาวกุลปริยา พิมพ์แพง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6424596 นางสาวชลธิชา สิทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6424633 นางสาวชมพูนุช ทองสิงหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6424671 นางสาวพลอยไพลิน เพิ่มงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6424732 นางสาวภัทราภรณ์ อุทธิยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6424756 นายณภัทร กลั่นสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6424787 นางสาวสมฤดี สัญจรดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6427139 นางสาวพรรทิภา โตเทพวิมาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6427153 นายพัชรพล อังกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6427177 นางสาวเมธาวี ปิตาระเต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6427207 นายสุริยะ ประโมทะกัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6427238 นางสาวสุเมธินี เจริญศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6427245 นางสาวศานตมล ปังศิริพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6427252 นายธีรพล แย้มกระจ่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6427344 นางสาวสิริภัทร พวงพอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6427351 นางสาวฐาปณีย์ วันทะมาตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6427368 นายชาญณรงค์ ชมพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6427382 นางสาวศราลินี พลเยี่ยม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6427511 นางสาวทาริดา บุญจอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6427696 นางสาวธิดารัตน์ สืบจากสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B6427795 นางสาวปัทมพร จงแพทย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B6427849 นางสาวสุธินี สุมากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B6430696 นายอิทธิชัย เสาชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.