รายชื่อนศ.
รายวิชา803201 : ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6412548 นางสาวณัฐกานต์ สมบัติประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6412777 นางสาวดารณี ดอกพุทธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6412791 นายอิทธิเทพ มีใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6412890 นายณัฐวุฒิ วงษ์หาจักร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6412937 นางสาวปรางทิพย์ โสดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6420413 นางสาววรินยุพา ผลาทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6420451 นางสาวณัฐธิดา ขัมภรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6420536 นางสาวอัจฉริยา เฉลิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6420543 นางสาวสายเพชร กะการดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6420550 นางสาวธิดารัตน์ เจริญพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6420567 นางสาวพรทิพา เชิงจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6420659 นางสาวชฎาทิพย์ สร้างการนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6420697 นางสาวชิดชนก ชินฮะง้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6420789 นางสาวหทัยกาญจน์ ภูมิบริรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6420833 นางสาวนพลักษณ์ จันพินิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6424589 นางสาวชุติมา นามสีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6424626 นางสาวมนตรการ วิชัยภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6424664 นางสาวทักษญภรณ์ เกษรนวล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6424701 นางสาวน้องน้ำฟ้า กรมทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6424794 นางสาวสุนิสา หารคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6424824 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6424831 นางสาวนันชิราภรณ์ พิมพรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6427290 นางสาวดวงจันทร์ บุญสมภพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6427375 นางสาวปวีณา หิรัญโท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6427429 นางสาวปิยะธิดา อีสา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6427436 นางสาวถิรดา นาคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6427467 นางสาวจุฑาธิป ดารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6427528 นางสาวอรสุมา วงอรุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6427573 นางสาวสุภัสสร ภูคงน้ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6427610 นางสาวพรกนก ศรีลาวัณย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6427634 นางสาวณัฐกานต์ พาโท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6427740 นางสาววิภาดา แย้มศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
42 B6429065 นางสาวณัฏฐา มานะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6429072 นางสาวสุนิสา เด็ดพุดซา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6429096 นางสาวธัญพิมล หมั่นชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.