รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
3 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering10
4 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
5 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
6 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering10
7 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
8 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
9 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
10 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
11 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
12 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
13 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
14 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
15 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.