รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
3 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
4 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
5 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
6 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
7 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
8 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
9 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering10
10 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง  Automotive Engineering10
11 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering10
12 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
14 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
15 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
16 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering10
17 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
18 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering10
19 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering10
20 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
21 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering10
22 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
23 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
24 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
25 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
26 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
27 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.