รายชื่อนศ.
รายวิชาSCI02 1113 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6400019 นางสาวเจียระไน สนนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6400026 นางสาววันวิสา ทับอุดม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6400040 นางสาวกัลยาณี สมรับ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6401788 นายณภัทร น้อยชม  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6402228 นางสาวจุฑามาศ ซ่อนนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6402235 นางสาวนภัทร์สรณ์ ใสสด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6402259 นายศศิชา สิบทัศน์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6402327 นางสาวนีรภัทร ชาวไร่  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6402365 นางสาวกฤตยา ปานทอง  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6402372 นางสาวธันยพร หัสดี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6402389 นายเสกสรรค์ กล้าแข็ง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
27 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
28 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6402457 นางสาวสุดารัตน์ ลิ้นปรุ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
32 B6402464 นางสาวอัจฉริยา แสนละคร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
33 B6402495 นางสาวบุญยานุช ล้อมทอง  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6402518 นางสาวณัชชา ภูมิจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6402525 นางสาวสุพรทิพย์ อินทรวารินทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6402549 นางสาวสิริรัตน์ เงกสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
37 B6402556 นางสาวนิชาภัทร พิณใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6402594 นางสาวศิริวรรณ สุวาท  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6402600 นางสาววิยะดา ยังสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
41 B6402624 นางสาววรรณนิสา เชิดชู  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
43 B6402655 นายวิทวัส เคหาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
44 B6415617 นางสาวอัจฉริยา พุทธชาติ  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6417659 นางสาวจิตตานันท์ จงอ่อนกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
46 B6417673 นางสาวศรีจิตรา เชิดพุทรา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
47 B6417680 นางสาวณัฐมน แซ่คู  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6417697 นางสาวธันยาภรณ์ เหมจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6423360 นางสาวชินานันต์ ดอกพุฒ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
50 B6425418 นางสาวพิชญธิดา เดชพลกรัง  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6425449 นางสาวทิพย์สุดา ตอพล  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6425456 นางสาวปริยาภัทร อึ้งวิวัฒน์กุล  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6425463 นายวิทวัส ทองดอนเอ  FOOD TECHNOLOGY12
54 B6425470 นางสาวดวงฤดี กิ่งวงศา  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6425487 นางสาวยุพรัตน์ ขำเอนก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
56 B6428396 นางสาวทิพณภา นัยนิตย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
57 B6429294 นายมโนธรรม เหมนิธิ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
58 B6429980 นางสาวเกษศิรินทร์ จิตรเกษม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
59 B6429997 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
60 B6430191 นางสาวอรสิณี วงค์วารี  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6430627 นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
62 B6430641 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6430658 นางสาวอรอุมา จันโสม  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6432287 นายศุภวิชญ์ สำราญเลิศนภา  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.