รายชื่อนศ.
รายวิชา539202 : ELECTRONIC DEVICES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
2 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
3 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
4 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
5 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
6 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
7 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
8 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  Electronic Engineering10
9 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์  Electronic Engineering10
10 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
11 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
12 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
13 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
14 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
15 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
16 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
17 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
18 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
19 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering10
20 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
21 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
22 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
23 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
24 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
25 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
26 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
27 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering10
28 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.