รายชื่อนศ.
รายวิชา539202 : ELECTRONIC DEVICES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  Electronic Engineering10
2 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
3 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
4 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
5 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
6 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
7 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
8 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
9 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
10 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
11 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
12 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
13 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
14 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
15 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
16 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering10
17 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
18 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
19 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
20 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
21 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
22 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
23 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
24 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
25 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
26 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
27 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
28 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
29 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
30 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.