รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
2 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  PRECISION ENGINEERING10
3 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering10
4 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
5 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
6 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering10
7 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
8 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
9 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
10 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
11 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering10
12 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
13 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  PRECISION ENGINEERING10
14 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย  PRECISION ENGINEERING10
15 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
16 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
17 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
18 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
19 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
20 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
21 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering10
22 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering10
23 B6315337 นางสาวกันยารัตน์ วรรณมา  Mechatronics Engineering10
24 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
25 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering10
26 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
27 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering10
28 B6315399 นายณัฐธัญ ชื่นพัฒนากุล  Mechatronics Engineering10
29 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก  Mechatronics Engineering10
30 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering10
31 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
32 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
33 B6315443 นางสาวพัชรพร อนันธศิริ  Mechatronics Engineering10
34 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว  Mechatronics Engineering10
35 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering10
36 B6315474 นายวีราทร บุญบุตร  Mechatronics Engineering10
37 B6315481 นายปรัญชัย จงทอง  Mechatronics Engineering10
38 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
39 B6315504 นางสาวภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง  Mechatronics Engineering10
40 B6315511 นางสาวนิติยา สระทองหลาง  Mechatronics Engineering10
41 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์  Mechatronics Engineering10
42 B6315535 นายจิรายุส ผลไพบูลย์  Mechatronics Engineering10
43 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering10
44 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
45 B6315603 นายชวดล มงคลหัตถี  Mechatronics Engineering10
46 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering10
47 B6315634 นายศักรินทร์ พรหมแสง  Mechatronics Engineering10
48 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering10
49 B6315665 นายพีรพัฒน์ ชูโฉม  Mechatronics Engineering10
50 B6315672 นายปวีณวิทย์ ชุติภาสสกุล  Mechatronics Engineering10
51 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering10
52 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ  Mechatronics Engineering10
53 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ  Mechatronics Engineering10
54 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering10
55 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม  Mechatronics Engineering10
56 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ  Mechatronics Engineering10
57 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering10
58 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering10
59 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering10
60 B6315818 นางสาวนารีรัตน์ หงษ์แพงจิตร  PRECISION ENGINEERING10
61 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
62 B6315863 นายสิรภพ บุญวาล  PRECISION ENGINEERING10
63 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
64 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
65 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
66 B6320959 นายนภดล กองทุน  Mechatronics Engineering10
67 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering10
68 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering10
69 B6324254 นายวายุ ซ่อมจันทึก  Mechatronics Engineering10
70 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
71 B6324278 นายวุฒิชัย สุขเกษม  Mechatronics Engineering10
72 B6324292 นางสาวนุชากร แสนภพ  Mechatronics Engineering10
73 B6324315 นายชินภัทร เทียนพรมราช  Mechatronics Engineering10
74 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering10
75 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering10
76 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering10
77 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering10
78 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering10
79 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
80 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
81 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering10
82 B6329860 นายนาวิน กุมาร สุมาน  Mechatronics Engineering10
83 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
84 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering10
85 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
86 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์  Mechatronics Engineering10
87 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก  Mechatronics Engineering10
88 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering10
89 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
90 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  PRECISION ENGINEERING10
91 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering10
92 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
93 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering10
94 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering10
95 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
96 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
97 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
98 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
99 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
100 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING10
101 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING10
102 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
103 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  PRECISION ENGINEERING10
104 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
105 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
106 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย  PRECISION ENGINEERING10
107 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
108 B6336523 นายวรโชติ มีลา  PRECISION ENGINEERING10
109 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING10
110 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
111 B6336639 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล  PRECISION ENGINEERING10
112 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
113 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
114 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
115 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
116 B6337148 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  PRECISION ENGINEERING10
117 B6337209 นายสธน หนูเมือง  PRECISION ENGINEERING10
118 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
119 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์  Mechatronics Engineering10
120 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.