รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
2 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
3 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
4 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
5 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
6 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
7 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
8 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
9 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
10 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
11 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
12 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
13 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
14 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE10
15 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
16 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
17 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
18 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
19 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
20 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
21 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
22 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
23 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
24 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
25 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
26 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
27 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
28 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
29 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
30 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.