รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
2 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
3 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE10
4 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ  EE10
5 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
6 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
7 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
8 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
9 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
10 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
11 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
12 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
13 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
14 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
15 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
16 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
17 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
18 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
19 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
20 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
21 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
22 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
23 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
24 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
25 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE10
26 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
27 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
28 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
29 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
30 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.