รายชื่อนศ.
รายวิชา523354 : OPERATING SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
2 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
3 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
4 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
5 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
6 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
7 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
8 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
9 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
10 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
11 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
12 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
13 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
14 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
15 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
16 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
17 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
18 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
19 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
20 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
21 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
22 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
23 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
24 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
25 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
26 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
27 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
28 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
29 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
30 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
31 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
32 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
33 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
34 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
35 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
36 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
37 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
38 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
39 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
40 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
41 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
42 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
43 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
44 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.