รายชื่อนศ.
รายวิชา523354 : OPERATING SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
2 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
3 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
4 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
5 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
6 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
7 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
8 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
9 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
10 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
11 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
12 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
13 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
14 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
15 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
16 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
17 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
18 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
19 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
20 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
21 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
22 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
23 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
24 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
25 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
26 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
27 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
28 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
29 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
30 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
31 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
32 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
33 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
34 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
35 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
36 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
37 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
38 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
39 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
40 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
41 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
42 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
43 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.