รายชื่อนศ.
รายวิชา529302 : MICROCONTROLLERS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
2 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
3 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
4 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
5 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
6 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
7 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
8 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
9 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
10 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
11 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
12 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
13 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
14 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
15 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
16 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
17 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
18 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
19 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
20 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
21 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
22 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
23 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE10
24 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
25 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
26 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE10
27 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
28 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
29 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
30 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
31 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
32 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
33 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
34 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.