รายชื่อนศ.
รายวิชา529302 : MICROCONTROLLERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
2 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
3 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน  EE10
4 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
5 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
6 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE10
7 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE10
8 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย นักศึกษาแจ้งจบ EE10
9 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
10 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
11 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ นักศึกษาแจ้งจบ EE10
12 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
13 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE10
14 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
15 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
16 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
17 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
18 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
19 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
20 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
21 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
22 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
23 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
24 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
25 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE10
26 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
27 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
28 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
29 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
30 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
31 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
32 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
33 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
34 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
35 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
36 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
37 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.