รายชื่อนศ.
รายวิชา533241 : STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
2 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
3 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
4 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
5 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
6 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
7 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
8 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
10 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
11 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
12 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
13 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
15 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE10
16 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  Geological Engineering10
17 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.