รายชื่อนศ.
รายวิชา1101012 : DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6400811 นางสาวประภาพร กุนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6400828 นายนพรุจ กิ่งแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6400835 นายกฤษณพงศ์ เจริญจรรย์พร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6400842 นางสาวภัทริกา ลับดีพะเนาว์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6400859 นายศิวกร แผ่วสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6400866 นายสุทธิพงศ์ วันนู  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6400880 นางสาววานิสา ฮวดคันทะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6400897 นายเจษฎาภรณ์ ปลักกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6400910 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมภิญโญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6400927 นางสาวจุฬารัตน์ เสาะรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6400934 นายกันตพัฒน์ มนัสกิจอัมพร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6400941 นายสรรพวิท สุดดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6400958 นายเพชร เตินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6400965 นายกิตติภพ สระแกทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6400972 นางสาวปวริศา ดังกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6400989 นายพงศกร ล้านใจดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6400996 นายนนณภัทร ช่วยศิริ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6401009 นายชาญณรงค์ จีนกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6401016 นายปธานิน ศิริปรุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6401030 นายชนกันต์ ทวีศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6401047 นางสาวบัณฑิตา ไชยนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
22 B6401061 นางสาวบุษยารัตน์ ชูเนตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6401085 นางสาวน้ำหนึ่ง สุวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6401108 นางสาวเบญญทิพย์ องอาจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6401115 นางสาวรัตติยา บุญมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6401122 นายศุภณัฐ เกษไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6401139 นายชโยดม สุขสุพืช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
28 B6401146 นายฌัชชานนท์ สงสุระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6401153 นายชลสิทธิ์ สัมมาชิต  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6401160 นางสาวพรรพษา สายทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
31 B6401177 นายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
32 B6401184 นางสาวนริมล พลหาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
33 B6401191 นางสาวชญานิน มารัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6401207 นายญาณวัฒน์ พันธุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6401214 นายวรกานต์ ปานกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
36 B6401221 นายนันทิพัฒน์ หัตถโกศล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
37 B6401238 นางสาวพรพรรษา พัดเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
38 B6401245 นางสาววรพิชชา แปลงดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
39 B6401252 นายกัฏฏ์ภักดี ประจักษ์สูตร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6401269 นางสาวชลิตา หาญขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
41 B6401276 นายจักรรินทร์ วัฒนเวช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
42 B6401283 นางสาวญาณิศา ทางกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
43 B6401290 นางสาวจิรภัทร์ ธารานุวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
44 B6401306 นางสาวจุฑามาศ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
45 B6401313 นายธัญธร ปานทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
46 B6401320 นางสาวชญานิน น้อยปลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
47 B6401337 นางสาวกนกธร กลบสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
48 B6401344 นายปรัตถกร จันทน์หอม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
49 B6401351 นายพัชรดนัย นามภักดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
50 B6401368 นายรัชชานนท์ ศรีสุวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
51 B6401375 นายชินพัฒน์ จักร์เล็ก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
52 B6401382 นายวงศธร จากครบุรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
53 B6401399 นายกิตติกรณ์ ขอบโคกกรวด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
54 B6401405 นายภูผา ทองตระกูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
55 B6401412 นายธนกร เหง่าทองหลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
56 B6401436 นายธีรภัทร ภาวะโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
57 B6401443 นายสรวิชญ์ พยัคเดช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
58 B6401467 นางสาวปัณญฑิตา บุญสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
59 B6401474 นายสรรค์พงษ์ เครือศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
60 B6401481 นายกิตติศักดิ์ เพี้ยวสำอางค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
61 B6401498 นายปฏิภาณ ปานถม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
62 B6401504 นางสาวกานต์พิชชา ปัดถาพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
63 B6401511 นางสาวเปี่ยมพร บูชาพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
64 B6401528 นางสาวหัสยา เพชรจอม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
65 B6401535 นายรวิกร บุญราศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
66 B6401542 นายธนกฤต พิมพ์ปรุ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
67 B6401559 นางสาวณัฐณิชา อินทร์พิทักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
68 B6401566 นางสาวอันธิกา หมวกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
69 B6401573 นางสาวจิราพร เงาไพร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
70 B6401580 นางสาวสุวพิชชา วงค์ตาแสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
71 B6401597 นางสาวกุลจิรา ภาโสม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
72 B6401603 นางสาวสรัลชนา เมืองไกร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
73 B6401627 นางสาวณิชาภัทร แอบจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
74 B6401634 นางสาวจุฬารัตน์ อัตโยโค  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
75 B6401641 นางสาวฐานิกา วาตรีบุญเรือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
76 B6401658 นายธรรมรัฐ ประทีปเมือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
77 B6401665 นางสาวภัทรวดี อมรศิริการกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
78 B6401672 นางสาวอนัญญา จันทรสุขเกษม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
79 B6401689 นางสาวกนกพร เกตุใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
80 B6401696 นางสาวณิชานันท์ แสนตรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
81 B6401702 นายสุทธิพงษ์ วิไชยคำมาตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
82 B6401719 นางสาววริศรา นุชกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
83 B6401733 นางสาวธรรณภัส วรดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
84 B6401740 นายศรายุทธ ศรีเมือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
85 B6414276 นายธนภัทร สุภาษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
86 B6414283 นางสาวพนิตอนงค์ ครุฑขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
87 B6415600 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
88 B6417109 นายปพน เขียวปั้น  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
89 B6417215 นายปองวรุต ศรีรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
90 B6417222 นายธนพัต ศาศวัตวาณิช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
91 B6417239 นางสาวศศิญาพร ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
92 B6417246 นางสาวศิริขวัญ วิเศษชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
93 B6417253 นายธีระวุฒิ กลิ่นศรีสุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
94 B6417260 นางสาวจุฑามณี อุ่นจิตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
95 B6417277 นางสาวกันติชา เพ็งกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
96 B6417284 นายภัคสิณจน์ พลอยใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
97 B6417291 นางสาวศศิกานต์ ภู่หมื่นไวย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
98 B6417307 นายชนินทร์ บุตรประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
99 B6417314 นางสาวศศิณา บุญจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
100 B6417321 นางสาววรกมล พงษ์พุทธรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
101 B6417338 นายธุรกิจ ไชยโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
102 B6417345 นางสาวกุลนิษฐ์ อินทรช้าง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
103 B6417352 นายวาคิม เทียมสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
104 B6417369 นางสาวสุภัสสรา ไวยสุณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
105 B6417376 นายปฐมพร มุ่งแซกกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
106 B6417383 นางสาวณัฐชา ปรีกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
107 B6417390 นายศิวเวท วงษาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
108 B6417406 นายพีรภัทร แคนดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
109 B6417413 นางสาวทยิดา รุนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
110 B6417420 นายชยุตม์ น้อยพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
111 B6417437 นายรุ่งรวิน สำนักโนน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
112 B6417444 นางสาวพีราภรณ์ พยัคฆพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
113 B6417451 นางสาวสุชาดา จงเอื้อกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
114 B6417468 นายณัฐดนัย จันทร์แดง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
115 B6417475 นางสาวปาณิสรา วงศ์สมิตกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
116 B6417482 นางสาววิมลณัฐ นาเจริญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
117 B6417499 นางสาวณัฐกานต์ ทุมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
118 B6417505 นางสาวโมไนย ชำนิประดิษฐการ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
119 B6417512 นายวงศภัค โชคสกุลทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
120 B6417529 นางสาวจิณห์วรา สองเมือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
121 B6417536 นางสาวจิรกาล เขตสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
122 B6417543 นายธนกร อุ่นคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
123 B6417550 นายวรเดช ศรีลาพัฒน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
124 B6417567 นายณ ภัทร สุราษฎร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
125 B6417574 นายพนธกร ไชยมงคล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
126 B6417581 นางสาวณภัทร เยาว์เหมือน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
127 B6417598 นางสาวสิริยากร งอนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
128 B6417604 นางสาวล้อมเดือน หวังฟังกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
129 B6417611 นางสาวปูริดา บุญประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
130 B6422943 นายภูวเดช รองไชย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
131 B6423032 นายทศพร อ้วนจี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
132 B6423049 นายศิวกร เชาวันกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
133 B6423056 นายกิตติชัย เป๋าอยู่สุข  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
134 B6423063 นายเอกภพ พรหมนุช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
135 B6423070 นางสาวนิรมล ภักดีนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
136 B6423087 นางสาวภัทราพร พรหมเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
137 B6423094 นางสาวปิยธิดา ภุมมารักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
138 B6423100 นางสาวธนัญญา สัมณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
139 B6423117 นางสาวจิดาภา รวงสวาท  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
140 B6423124 นางสาวชมพูนุท มีแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
141 B6423131 นายต้นพรหม สร้อยสังวาลย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
142 B6423148 นายพงศธร มณีสม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
143 B6423155 นายอำนาจ รักการ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
144 B6423162 นางสาวเมธาวี มิตรเกษม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
145 B6423179 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
146 B6423186 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
147 B6423193 นางสาวอัญชิสา จันทร์อ่อน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
148 B6423209 นางสาวพชรพร อ่วมรอต  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
149 B6423216 นางสาวลัดดา ทรงบรรพต  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)60
150 B6423223 นายเทพพิทักษ์ คณาศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
151 B6423230 นายปรมัตถ์ สุวรรณวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
152 B6423247 นางสาวสุมิตานัน สกุลแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
153 B6423254 นางสาวสุรารักษ์ ภักดีโยธิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
154 B6423261 นางสาวธนทรัพย์ กระแสร์สาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
155 B6423278 นางสาวกัญณัฏฐ์ บุญประสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
156 B6423285 นางสาวจินดาพร ยิ่งนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
157 B6423292 นายพรพิพัทธ์ ไพรเขียว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
158 B6423308 นางสาวสาริน นนทะภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
159 B6423315 นางสาวศุภธิดา เสนาวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
160 B6423322 นายวิศกร สร้อยอุดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
161 B6423339 นางสาวกมลชนก ไชยสาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
162 B6425166 นางสาวณัฐนรี จุลบาท  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
163 B6425173 นางสาวอนัญญา ลิ้มพงศ์ประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
164 B6425180 นางสาววันเพ็ญ คำขวา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
165 B6425197 นายปภพ บัวเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
166 B6425203 นายชัยวัฒน์ พูนดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
167 B6425210 นายธวัชชัย บุญมีมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
168 B6425227 นายเติมศักดิ์ มงคลทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
169 B6425234 นายธนกฤษฏิ์ ก้านสนธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
170 B6425241 นางสาวธารารัตน์ ปรัชญาพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
171 B6425258 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
172 B6425265 นายพงศกร มักอุดลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
173 B6425272 นายปุณณเมธ งามดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
174 B6425289 นายสันติ สุขศิริ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
175 B6425296 นายเทพสิทธ สัมฤทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
176 B6425302 นายณราวุฒิ ยืนยง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
177 B6425319 นายณัฐชนน กำลังแพทย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
178 B6425326 นายวัชระ เที่ยงมน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
179 B6425333 นางสาวสกาวรัตน์ สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
180 B6425340 นายจักรวาล ขันธีสนธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
181 B6425357 นางสาวฐิติวรดา ไชยพยวน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
182 B6425364 นายกิตติธัช เพ็ชรมณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
183 B6425371 นายศิวัช สิงห์ชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
184 B6425388 นายสรายุทธ โพธิ์แก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
185 B6425395 นางสาวปวิตรา เงินคำคง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
186 B6425401 นายสารัช ทิพย์อักษร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
187 B6428112 นายชัยยศ เขจรลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
188 B6428129 นายธนพงษ์ สาละ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
189 B6428136 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
190 B6428143 นางสาวกฤษติกา เพ็ญจันทึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
191 B6428150 นายภาณุพงศ์ ภู่เขียว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
192 B6428167 นายณัฎ ศรบุญทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
193 B6428174 นายจิรารัชช์ กานต์สิริกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
194 B6428181 นางสาวกุลธิดา คล่องแคล่ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
195 B6428198 นางสาวสุญญตา แถมวัฒนะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
196 B6428204 นายจิรายุทธ พิมพ์เเพทย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
197 B6428211 นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
198 B6428228 นายไพศาล พรจำศิลป์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
199 B6428235 นายอภิสิทธิ์ ชะแลวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
200 B6428266 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
201 B6428273 นางสาวณัฐชยา สุขลัด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
202 B6428280 นางสาวปวีณ์ธนา มาบจะบก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
203 B6428297 นายปิยะ รองในเมือง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
204 B6428303 นายณัฏฐวุฒิ การทหาร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
205 B6428310 นายรชตะ วรรณศิริวรโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
206 B6428334 นายกันตวัฒน์ ประจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
207 B6428341 นายลัทธพล จากรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
208 B6428358 นายศตวรรษ เนินแสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
209 B6428365 นายเจนณรงค์ สระบัวทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
210 B6428372 นางสาวพิมลรัตน์ เข็มเงิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
211 B6432201 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
212 B6432218 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
213 B6432225 นายพงศธร แสงลี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
214 B6432232 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.