รายชื่อนศ.
รายวิชา1101012 : DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301491 นายชิษณุพงศ์ ชูลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6301712 นางสาวอจลญา ศรีสิงหสงคราม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6320003 นางสาวณัฎฐา สมศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6330552 นางสาวดวงกมล รัตนพงศ์เศรษฐ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6330651 นายบุญฤทธิ์ หาญพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6333973 นางสาวศศิธร ขลากระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6400873 นางสาวปัญญ์ลภัส พุทธรักษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6400903 นายอิทธิราช รุมกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6401450 นางสาวจุฑารัตน์ สิริกันทวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.