รายชื่อนศ.
รายวิชา803307 : OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.