รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME
19 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.