รายชื่อนศ.
รายวิชา521434 : DAIRY PROCESS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
3 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
5 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
6 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
7 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
8 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
10 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
11 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร  Agricultural and Food Engineering10
12 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
13 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
14 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.