รายชื่อนศ.
รายวิชา1101201 : FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 B6301118 นางสาวพิชญาลักษณ์ สะท้านภพ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
2 B6301125 นายนัฐวุฒิ วรรณ์คำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
3 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
4 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
5 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
6 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
7 B6301231 นางสาวรวิกร สิริโรจนานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
8 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
9 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
10 B6316549 นายกีฏะ ใหญ่น้ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
11 B6316563 นางสาวณัฐพร พรหมโสภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
12 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
13 B6316617 นายปวริศ ระวังโพธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
14 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
15 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
16 B6320416 นางสาวตะวันฉาย ไกยนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
17 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
18 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
19 B6320478 นางสาวชัชศา ชอบอิสระ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
20 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
21 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
22 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
23 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
24 B6325008 นายบูรพา โสภะสิงห์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
25 B6325015 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
26 B6325022 นายทัตพงศ์ หงษ์บูชา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
27 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
28 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
29 B6325107 นางสาววริศรา ไกรจะบก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
30 B6325114 นางสาวภาณุมาศ วิชัยโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
31 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
32 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
33 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
34 B6330521 นางสาวชุติมา เรืองวิริยะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
35 B6330538 นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
36 B6330545 นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วพิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
37 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
38 B6333874 นางสาวภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
39 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
40 B6333911 นายกวีกานต์ กุลวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
41 B6333928 นายพงศธร ยศปราณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
42 B6333959 นางสาวเพลงสกุล ดีพลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
43 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
44 B6335441 นายชานน สัมพันธ์วงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
45 B6335458 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
46 B6335465 นางสาวอารยา โสขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
47 B6335489 นายคุณานนต์ เอียดบางหยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.