รายชื่อนศ.
รายวิชา530251 : SURVEYING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
2 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering10
3 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
4 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
5 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
6 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE10
7 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
8 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
9 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
10 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
11 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE10
12 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
13 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
14 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
15 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE10
16 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
17 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE10
18 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
19 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
20 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
21 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
22 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE10
23 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ  CE10
24 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา  CE10
25 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
26 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต  CE10
27 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE10
28 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
29 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
30 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE10
31 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
32 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
33 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  CE10
34 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
35 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE10
36 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
37 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE10
38 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
39 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE10
40 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
41 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
42 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
43 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
44 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
45 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
46 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
47 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
48 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
49 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม  CE10
50 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
51 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน  CE10
52 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
53 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
54 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE10
55 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
56 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
57 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  CE10
58 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
59 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
60 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
61 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
62 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา  CE10
63 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
64 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี  CE10
65 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก  CE10
66 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
67 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
68 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
69 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
70 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
71 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ  CE10
72 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
73 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
74 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE10
75 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
76 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
77 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE10
78 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE10
79 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
80 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
81 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
82 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE10
83 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
84 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี  CE10
85 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
86 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE10
87 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
88 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
89 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE10
90 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE10
91 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
92 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
93 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  TCE10
94 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE10
95 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE10
96 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE10
97 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
98 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE10
99 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
100 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE10
101 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
102 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE10
103 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
104 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.