รายชื่อนศ.
รายวิชา801101 : HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6400590 นางสาวจีรนันท์ บีกขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
4 B6402174 นางสาวธิญาดา เหรียญทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
8 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
9 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
10 B6412524 นางสาวภัททิยา กระจายแสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
11 B6412531 นางสาวสกุลทิพย์ เนาวนิตย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
12 B6412548 นางสาวณัฐกานต์ สมบัติประเสริฐ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6412555 นางสาวพรทิพย์ เกษกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6412562 นางสาวจริยา พวงทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
15 B6412579 นางสาววราภรณ์ ห้อยพรมราช  ยังไม่สังกัดสาขา 10
16 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6412609 นายจรูญวิทย์ ภูคำศักดิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6412616 นางสาวพิยดาพร สอนสะติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
20 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
21 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6412654 นางสาวกวินทิพย์ เหมือนดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6412661 นายสามารถ อันพาพรม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
24 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6412685 นางสาวณัฐกัญญา คำมงคล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6412692 นางสาวนวฤทัย ชัยวิชิต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6412708 นางสาวปิยธัช จรัสสุวรรณ์กุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6412739 นางสาวทิชา แก้วอนุกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
30 B6412746 นางสาวอทิติยา อาษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
31 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
32 B6412760 นางสาวอฑิติยา ปิติรัตนโยธิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6412777 นางสาวดารณี ดอกพุทธา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
34 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
35 B6412791 นายอิทธิเทพ มีใจ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
37 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
38 B6412821 นางสาวนริศรา ไปแดน  ยังไม่สังกัดสาขา 60
39 B6412845 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีจันทร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6412852 นายเจนณรงค์ สุวรรณดวง  ยังไม่สังกัดสาขา 60
41 B6412869 นางสาวกนกกาญจน์ คูณกิ่ง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
42 B6412876 นายชยธร เบ้าหล่อเพชร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
43 B6412883 นางสาวจุไรลักษณ์ เพียรชนะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
44 B6412890 นายณัฐวุฒิ วงษ์หาจักร์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
45 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
46 B6412913 นางสาวอาทิตยา แซ่โจว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
47 B6412937 นางสาวปรางทิพย์ โสดา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6412968 นางสาวเพ็ญประภา ฦาชา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
49 B6412999 นายเกียรติศักดิ์ จ่าพุลี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
50 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
51 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
52 B6414443 นายโชคปัญญา ธนาไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
53 B6420383 นางสาวอภิชญา ผลนา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
54 B6420390 นางสาวศศิกานต์ เนื่องจำนงค์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
55 B6420406 นางสาวพรธนา จันตา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
56 B6420413 นางสาววรินยุพา ผลาทิพย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
57 B6420420 นางสาวฐิติมาภรณ์ พินสูงเนิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
58 B6420437 นางสาวอาทิตยา พูสกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
59 B6420444 นางสาวศิรประภา บุญล้อม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
60 B6420451 นางสาวณัฐธิดา ขัมภรัตน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
61 B6420468 นางสาวนพวรรณ เกษนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
62 B6420475 นางสาวชลิตา นิลหมื่นไวย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
63 B6420499 นางสาวขวัญณัฐชา ดาราวรรณรัตน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
64 B6420505 นางสาวเชษฐ์ธิดา พฤกษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
65 B6420512 นางสาวมิ่งขวัญ ลีโนนอด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
66 B6420529 นางสาวชลนิศา ดอนมงคุณ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
67 B6420536 นางสาวอัจฉริยา เฉลิม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
68 B6420543 นางสาวสายเพชร กะการดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
69 B6420550 นางสาวธิดารัตน์ เจริญพล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
70 B6420567 นางสาวพรทิพา เชิงจอหอ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
71 B6420574 นางสาวจีรนันท์ คงสนิทพะเนา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
72 B6420581 นางสาวอทิตยา อุดมโภชน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
73 B6420598 นางสาวนิรชา อุเทน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
74 B6420604 นางสาวธิดารัตน์ โนนน้อย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
75 B6420611 นางสาวอนัญญา บุญใหญ่  ยังไม่สังกัดสาขา 10
76 B6420628 นางสาวสุภัสสรา วงค์เทศ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
77 B6420635 นางสาวบุญยาลักษณ์ สุดใจ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
78 B6420642 นางสาวนันท์นภัส ปรุงเกียรติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
79 B6420659 นางสาวชฎาทิพย์ สร้างการนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
80 B6420666 นางสาวศิริวรรณ กรุงรัมย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
81 B6420673 นางสาวศิริรัตน์ ธงภักดิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
82 B6420680 นางสาวเสาวนีย์ ภิริรักษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
83 B6420697 นางสาวชิดชนก ชินฮะง้อ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
84 B6420703 นางสาววิระวรรณ์ เขียววิจิตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
85 B6420710 นางสาวจุฑามาศ มะนีนิล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
86 B6420727 นายศิรวิชญ์ ไม้พรต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
87 B6420734 นางสาวอธิติยา คิดการ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
88 B6420741 นางสาวชุลีกร ทองคูณ  ยังไม่สังกัดสาขา 60
89 B6420758 นางสาวศิริวรรณ แผ่นสุวรรณ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
90 B6420789 นางสาวหทัยกาญจน์ ภูมิบริรักษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
91 B6420796 นางสาวปวันรัตน์ ค้อไผ่  ยังไม่สังกัดสาขา 10
92 B6420802 นางสาววรินทร เชิงจอหอ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
93 B6420833 นางสาวนพลักษณ์ จันพินิจ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
94 B6420857 นางสาวกุลปริยา พิมพ์แพง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
95 B6424541 นางสาวเบญจมาพร บานไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
96 B6424558 นางสาวกวิสรา แสงแพง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
97 B6424565 นางสาวบุษบา บ่อทรัพย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
98 B6424572 นางสาวภัทรานิษฐ์ โกะสูงเนิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
99 B6424589 นางสาวชุติมา นามสีฐาน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
100 B6424596 นางสาวชลธิชา สิทธิพันธ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
101 B6424602 นางสาวชิตชนก จิตนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
102 B6424619 นางสาวศรัญญา บุคะจำปา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
103 B6424626 นางสาวมนตรการ วิชัยภูมิ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
104 B6424633 นางสาวชมพูนุช ทองสิงหา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
105 B6424640 นางสาวกมลวรรณ พะโคดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
106 B6424657 นางสาวสุวนันท์ แสงเพชร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
107 B6424664 นางสาวทักษญภรณ์ เกษรนวล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
108 B6424671 นางสาวพลอยไพลิน เพิ่มงาม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
109 B6424695 นางสาวเกศรินทรา สมบูรณ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
110 B6424701 นางสาวน้องน้ำฟ้า กรมทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
111 B6424718 นางสาวนริศรา ม่วงทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
112 B6424732 นางสาวภัทราภรณ์ อุทธิยัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
113 B6424749 นางสาวธัญพิชชา บุญค้ำ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
114 B6424756 นายณภัทร กลั่นสระน้อย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
115 B6424770 นางสาวรุ่งฤดี ชูเกียรติ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
116 B6424787 นางสาวสมฤดี สัญจรดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
117 B6424794 นางสาวสุนิสา หารคำ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
118 B6424800 นางสาวพฤนทารัตน์ ธีระนิติกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
119 B6424824 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ราช  ยังไม่สังกัดสาขา 10
120 B6424831 นางสาวนันชิราภรณ์ พิมพรัตน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
121 B6427115 นางสาวระพีภัทร ตาเมือง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
122 B6427139 นางสาวพรรทิภา โตเทพวิมาน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
123 B6427146 นางสาวโชติกา เจริญวงค์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
124 B6427153 นายพัชรพล อังกระโทก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
125 B6427160 นางสาวอภิรดี จำลองนาค  ยังไม่สังกัดสาขา 10
126 B6427177 นางสาวเมธาวี ปิตาระเต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
127 B6427191 นางสาวณัฐชนัน แววสูงเนิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
128 B6427207 นายสุริยะ ประโมทะกัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
129 B6427221 นางสาววรัทยา บุญมา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
130 B6427238 นางสาวสุเมธินี เจริญศิริ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
131 B6427245 นางสาวศานตมล ปังศิริพร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
132 B6427252 นายธีรพล แย้มกระจ่าง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
133 B6427269 นางสาวเสาวภา พรมวัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
134 B6427283 นางสาวเสาวลักษณ์ วะชุม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
135 B6427290 นางสาวดวงจันทร์ บุญสมภพ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
136 B6427306 นายธนภัทร เสริมนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
137 B6427320 นางสาวภูวรินทร์ เจตน์จำนงค์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
138 B6427337 นางสาวเกศกนก ถวาย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
139 B6427344 นางสาวสิริภัทร พวงพอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
140 B6427351 นางสาวฐาปณีย์ วันทะมาตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
141 B6427368 นายชาญณรงค์ ชมพรมราช  ยังไม่สังกัดสาขา 10
142 B6427375 นางสาวปวีณา หิรัญโท  ยังไม่สังกัดสาขา 10
143 B6427382 นางสาวศราลินี พลเยี่ยม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
144 B6427399 นางสาวพรชนิตร์ สุโพธิ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
145 B6427405 นางสาวภิญญดา กาลศิลป์  ยังไม่สังกัดสาขา 60
146 B6427412 นางสาวสุกันต์ญา เนตะเทศ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
147 B6427429 นางสาวปิยะธิดา อีสา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
148 B6427436 นางสาวถิรดา นาคุณ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
149 B6427443 นายสิริวัฒน์ พะทะยะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
150 B6427450 นางสาวศิริวนันท์ จันบุดดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
151 B6427467 นางสาวจุฑาธิป ดารา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
152 B6427474 นางสาวกุลปรียา นุชฉิมพลี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
153 B6427498 นางสาวอักษร อักษรทะเบียน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
154 B6427511 นางสาวทาริดา บุญจอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
155 B6427528 นางสาวอรสุมา วงอรุณ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
156 B6427535 นางสาววารัตดา ทาทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
157 B6427559 นายอัมรินทร์ รักพงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 60
158 B6427566 นางสาววิมลรัตน์ เชียงทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
159 B6427573 นางสาวสุภัสสร ภูคงน้ำ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
160 B6427580 นางสาวสุธาสินีย์ โก้สันเทียะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
161 B6427603 นางสาวยุวดี ว่องไว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
162 B6427610 นางสาวพรกนก ศรีลาวัณย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
163 B6427627 นางสาวพัสรา กะรัมย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
164 B6427634 นางสาวณัฐกานต์ พาโท  ยังไม่สังกัดสาขา 10
165 B6427641 นางสาวนุชนาฎ จันทโสด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
166 B6427658 นางสาวจตุพร มะระเว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
167 B6427665 นางสาวปวีณา สุคนธา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
168 B6427689 นางสาวศศิธร คำไตรย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
169 B6427696 นางสาวธิดารัตน์ สืบจากสิงห์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
170 B6427702 นางสาวทัตพิชา ทองนอก  ยังไม่สังกัดสาขา 60
171 B6427733 นางสาวมัณฑนา ราชาโคตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
172 B6427740 นางสาววิภาดา แย้มศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
173 B6427757 นางสาวพิมพ์ชนก ทองไทย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
174 B6427771 นางสาวจุฬาลักษณ์ เปลี่ยนสังคม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
175 B6427788 นางสาวนงลักษณ์ อินทร์นุช  ยังไม่สังกัดสาขา 10
176 B6427795 นางสาวปัทมพร จงแพทย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
177 B6427801 นางสาวอาทิตยา เชิงเทิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
178 B6427818 นางสาวณัฐสุดา เสี้ยวไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
179 B6427825 นางสาวนิราวรรณ โกสุม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
180 B6427832 นางสาวสโรชา สมพงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
181 B6427849 นางสาวสุธินี สุมากิจ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
182 B6427856 นางสาวบุษยามาศ สิทธิ์สูงเนิน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
183 B6427863 นางสาววรัญญา ตรุษสระน้อย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
184 B6427870 นางสาวจุฑามาศ หาญเสมอ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
185 B6427887 นางสาวพัชริดา จันทร์ส่องแสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
186 B6427894 นางสาวอัยญาดา เขียวดวงดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
187 B6427917 นางสาวพรทิพย์ กลุ่มกลาง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
188 B6429010 นางสาวชาลิณี จันประเทียน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
189 B6429027 นางสาวนิศรา ขันรัมย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
190 B6429034 นางสาวภัศรา พอกทรัพย์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
191 B6429041 นางสาวรุ่งนภา ทองพรมราช  ยังไม่สังกัดสาขา 10
192 B6429058 นางสาวกมลพร มาบุตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
193 B6429065 นางสาวณัฏฐา มานะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
194 B6429072 นางสาวสุนิสา เด็ดพุดซา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
195 B6429089 นางสาวฐานิกา คำพิทุม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
196 B6429096 นางสาวธัญพิมล หมั่นชัย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
197 B6429102 นางสาวชลธร น้อยญาโน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
198 B6429119 นางสาวพัชราพร พรมไธสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
199 B6429126 นางสาวปภาวรินท์ แสงชัยโรจน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
200 B6430696 นายอิทธิชัย เสาชัย  ยังไม่สังกัดสาขา 10
201 B6430702 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.