รายชื่อนศ.
รายวิชา322410 : SEED TECHNOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.