รายชื่อนศ.
รายวิชา322410 : SEED TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.