รายชื่อนศ.
รายวิชา211222 : OPERATION IN M.I.C.E.
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
10 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
11 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
12 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
13 V6400019 MissRehuel Oceani Nikoly Rosok  N/A10
14 V6400026 Mr.Yosep Try Ananda  N/A10
15 V6400040 MissRani Destia Wahyuningsih  N/A10
16 V6400088 MissNur Syahidah Binti Aulia  N/A10
17 V6400101 MissNidya Rahmaputri  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.