รายชื่อนศ.
รายวิชา533241 : STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE
2 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE
3 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE
4 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE
5 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE
6 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
7 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
8 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE
9 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE
10 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE
11 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE
12 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE
13 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE
14 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE
15 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE
16 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE
17 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE
18 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
19 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE
20 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE
21 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE
22 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
23 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE
24 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE
25 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE
26 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
27 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
28 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE
29 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE
30 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering
31 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
32 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE
33 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE
34 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE
35 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE
36 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE
37 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE
38 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE
39 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
40 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE
41 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE
42 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE
43 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE
44 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE
45 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE
46 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE
47 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE
48 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE
49 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
50 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
51 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE
52 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE
53 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE
54 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
55 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE
56 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
57 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE
58 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE
59 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE
60 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE
61 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE
62 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE
63 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE
64 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE
65 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE
66 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE
67 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE
68 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE
69 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE
70 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE
71 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE
72 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE
73 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE
74 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
75 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering
76 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE
77 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
78 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE
79 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE
80 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering
81 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE
82 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE
83 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE
84 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE
85 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
86 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE
87 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
88 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE
89 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE
90 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
91 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE
92 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE
93 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE
94 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE
95 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE
96 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.