รายชื่อนศ.
รายวิชา525202 : THERMODYNAMICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE60
2 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
3 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ นักศึกษาแจ้งจบ Automotive Engineering10
4 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
5 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
8 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
11 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
14 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
15 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
20 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
21 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
23 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
24 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
25 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
26 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
27 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
28 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
29 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
30 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
32 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
33 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
34 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
35 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE10
36 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
37 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
38 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
39 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
40 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช  Agricultural and Food Engineering10
41 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
43 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
44 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
45 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  Geological Engineering10
46 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering10
49 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
50 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering10
51 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering10
52 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
53 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
54 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME10
55 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
56 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME10
58 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
59 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
61 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
62 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
63 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
64 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
65 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME10
66 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
67 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
68 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
69 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME10
70 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
71 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
72 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
74 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
75 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
77 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
78 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
80 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
81 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
82 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
83 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
85 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
86 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
87 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
89 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
90 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
91 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME10
93 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
94 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
95 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
96 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
97 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
98 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
100 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
101 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
102 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
103 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
104 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
105 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME10
107 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
108 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
109 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
110 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME10
111 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
112 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
113 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
114 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
116 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
117 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
118 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
119 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
120 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
121 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
122 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
123 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
124 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
125 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
127 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
128 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
130 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
132 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
133 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
135 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
136 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
140 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
141 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
142 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
143 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
145 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
146 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
147 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
148 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
151 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
152 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
153 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
155 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
156 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
157 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
158 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
159 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
160 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
161 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
162 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
163 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
164 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
165 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
166 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
167 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
168 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
169 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
171 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
172 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
173 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
174 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
175 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
176 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
177 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
178 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
179 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
180 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
181 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
182 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
184 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
185 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
186 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
187 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
188 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
190 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
191 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
192 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
193 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering10
194 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
195 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME10
196 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
197 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
198 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
199 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
200 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
201 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
202 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
203 B6336233 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering70
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.