รายชื่อนศ.
รายวิชา618420 : NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.