รายชื่อนศ.
รายวิชา322410 : SEED TECHNOLOGY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6133450 นายกรกช ระดาไสย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.