รายชื่อนศ.
รายวิชา803305 : INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
2 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.